国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 禮書 > 禮書 卷一百十四


[113-1a]
欽定四庫全書
 禮書卷一百十四
      宋 陣祥道 撰
[113-2a]


[113-3a]


[113-4a]


[113-5a]


[113-6a]
 投壺
投壺之籌曰矢勝筭則以馬贊其禮則以司射實其筭
則以射中弦其詩則以射節之貍首鼓其節則以射鼓
之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦
兵象也葢兵凶戰危人情之所惡飲酒相樂人情之所
欲先王因其所欲而寓其所惡者於其中使樂為之不
憚則平日之所習乃異日之所用也昔晉侯與齊侯宴
投壺祭遵臨戎雅歌投壺然則投壺之樂豈間於貴賤
[113-6b]
軍國之間乎其用鹿中者投壺輕於射禮故用中之下
禮而已鄭氏謂鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺
也恐不必然
 主人請投賔固辭主人授矢拜送賔拜受矢之儀
禮記曰投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺主人
請曰某有枉矢哨壺請以樂賔賔曰子有㫖酒嘉肴某
既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢
固以請賔曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺
[113-7a]
不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從賓再拜
受主人般還曰辟主人阼階之上拜送賓般還曰辟拜送送/矢也辟
亦於其/階上已拜受矢進即兩楹間退及位揖賔就筵盖古者諸
侯之射必先行燕禮鄉大夫之射必先行鄉飲酒之禮投壺
射之類必先行燕飲焉此賓所以辭曰子有㫖酒嘉肴某既
賜矣又重以樂也主人位於阼階之上然後奉矢三請於兩
楹之間既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢則進而示
有事又退而揖賓就筵則主人再即楹間而再復位矣賓位
[113-7b]
於西階之上再辭乃從然後受矢於兩楹之間退而拜於其
位則賓一即楹間而一復位矣樂人及使者童子皆屬主黨
司射庭長及冠士立者皆屬賓黨盖主人以仁接賓則樂人
樂賓者也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也
鄉射禮司射/作三耦射庭長正人者也鄉飲酒將旅使相為司正在庭/中立於觶南故知長司正也
冠士行禮者也立者觀禮者也故属賓黨壺以授矢致樂者
也故主黨執之中以盛算取勝者也故賓黨奉之然黨雖有
賓主之辨而主黨之樂人必位於西階之上使人執壺亦立
[113-8a]
於司射之側凡皆所以就賓也鄉射司射升自西階西面北
上北面告於賔鄉射鄉飲拜受爵送爵皆北面然則司射奉
中賔主拜送矢受矢皆北面可知也司射執矢奉中北面則
使人執壺亦北面可知也鄉射射在脱屨升坐之前燕禮射
在脱屨升坐之後燕禮取爼以出卿大夫皆降賔反入反/卿大夫皆脱屨升就席乃告射則大司
正為司/射矣投壺所以樂賓也類於燕禮故鄭氏謂燕飲酒
既脱屨升坐主人乃請投壺也矢枉則不直壺哨則不
正大戴哨作峭然則小戴作哨誤矣
[113-8b]
 設壺釋矢之儀
 數𥮅立馬之儀
投壺曰司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八筭
興請賔曰順投為入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請
為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦
如之命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾左右告矢具
請拾投有入者則司射坐而釋一筭焉賔黨於右主黨於
左卒投司射執𥮅曰左右卒投請數二𥮅為純一純以取
[113-9a]
一筭為竒遂以竒筭告曰某賢於某若干純竒則曰竒鈞
則曰左右鈞司射奉中於西階上乃進度壺於簷前盖於
是時受壺於使人而進焉然則使人執壺在司射之西矣
射之中南當楅西當西序東靣司射反西階之位而設中
則投壺之中亦東面矣投矢之禮以本入為順末中為逆
故曰順投為入拾投取勝然後可數比投自樂不足為工
故比投不釋筭射禮主人為下射賓為上射釋筭上射於
右下射於左投壺之釋筭亦如之則賓黨為上投主黨為
[113-9b]
下投矣射禮之數右獲一純以取實於左手十純則縮而
變之每委異之有餘則畫諸純下一筭為竒竒則縮諸純
下然後兼斂左筭實于右手一純以委十則異之其他如
右獲投壺之數筭亦如之然則賔黨之筭自地數之以實
於手主黨之筭自手數之以委於地矣
 觥角觥/
射禮既數獲司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設
于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于
[113-10a]
豐上勝者皆襜決遂執張弓不勝者皆襲説決拾郤袒左
手右加弛弓于其上遂以執弣司射作升飲者勝者先
升堂少右不勝者進北靣坐取豐之上觶興少退立卒
觶進坐奠于豐下興揖先降投壺禮命酌曰請行觴酌
者曰諾此與弟子洗觶升酌者類也當飲者皆跪奉觴
此與不勝者取觶少退立卒觶者類也獻之屬莫重於
祼不勝者曰賜灌所以重勝者之禮已也酒所以養老
與病勝者跪曰敬養所以矜不勝者之養於已也然則
[113-10b]
使酌者行觴特賔主黨之禮而已少儀曰侍投則擁矢
勝則洗而以請客亦如之則卑者之於尊長主人之於
客必親洗而酌焉此使酌者異矣侍投之禮罰不以角
則凡投以角不以觶矣以角不以觶則無用豐為鄭氏
曰酌奠于豐於經無見
 馬
投壺飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二馬
三馬既立請慶多馬又曰馬各直其筭葢射禮三耦而
[113-11a]
已投壺之禮賔主亦三而已毎一勝則立一馬故三勝
者立三馬然一黨不必皆三勝或主黨一勝賔黨再勝
則以一勝之馬從二馬以明一勝不足以為功三勝足
以兼人也馬各直其筭則立於中之西筭之東矣多馬
有慶則偶必親酌矣鄭氏曰飲慶爵者偶親無豐以謂
勝者不親爵而使弟子酌者不親受而奠于豐所以賤
無能也慶賢者則不然是以偶親酌而無豐然投壺之
罰有豐此特鄭氏惑於射禮而言然也漢人格五之法
[113-11b]
有功馬散馬皆刻馬象而植焉鄭氏釋周禮火弊獻禽
謂旌弊爭禽而不審者罰以假馬投壺之馬葢亦如此
少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如之不角不
擢馬葢洗則勝而以遺尊長與客其禮同不角不擢馬
特施於尊長而已客不與焉鄭氏亦以不角為待客禮
誤矣
 籌
先王制禮未嘗無所因焉故室必用几而因几以度室
[113-12a]
堂上必用筵而因筵以度堂野外必用步而因步以度
野投壺用指而已故因指以度籌春秋傳曰膚二寸而
合其説先儒則謂之側手為膚鋪四指為扶一指案寸
則膚扶一也投或于室或于堂或于庭籌之扶或以五
或以七或以九者所以隨日之早晏視地之廣狹也
 𥮅
投壺筭長二尺射箭籌長尺有握握布四指則射籌長
投𥮅矣然射矢不曰籌故箭𥮅曰籌投矢曰籌故箭籌
[113-12b]
曰𥮅大戴謂𥮅大八分
 壺
壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實
小豆焉為其矢之躍而出也先儒釋大戴禮謂壺高尺
二寸併頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彛壺尊與
著尊同列則壺之無足可知
 鼓或方或圓與投/壺篇所畫同
投壺命絃者曰請奏貍首間若一而其節之也有鼓鼙
[113-13a]
故記者有魯鼓薛鼓之制鄭氏謂圓者擊鼙方者擊鼓
也射禮天子奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士大
夫奏采蘩而投壺特奏貍首者葢取其樂㑹時也大戴
之言投壺則曰嗟爾不寧侯為爾不朝于王所故抗而
射汝强飲强食貽爾曾孫諸侯百福其言與諸侯射禮
相類則小戴所記不特大夫士之禮而已先儒以小戴
所記稱主人請賔與鄉射鄉飲稱主者同與燕禮大射
稱公者異於是以為士大夫之禮然聘禮亦稱主人者
[113-13b]
接賔之辭固無間於諸侯大夫士也諸侯奏貍首可也
大夫士亦奏之者其猶鄉射大夫歌騶虞歟
 
 
 
 
 
 禮書卷一百十四关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号