国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 禮記大全 > 禮記大全 卷二


[002-1a]
欽定四庫全書
 禮記大全卷二
            明 胡廣等 撰
  曲禮第二
凡奉上/聲者當心提者當帶
 䟽曰物有宜奉持者有宜提挈者奉者仰手當心提
 者屈臂當帶深衣之帶也古人常服深衣
執天子之器則上上/聲衡國君則平衡大夫則綏讀曰/妥
[002-1b]
士則提之
 䟽曰上高也衡平也平正當心天子器不宜下故臣
 為擎奉皆高於心諸侯降於天子故臣為奉持器與
 心平大夫降於諸侯故其臣奉器下於心綏下也士
 提之則又在綏下
凡執主器執輕如不克執主器操幣圭璧則尚左手行
不舉足車輪曳踵
 大夫稱主此則通上下貴賤言之如不克似不能勝
[002-2a]
 也聘禮曰上介執玉如重尚左手謂左手在上左陽
 尊也踵脚後也執器而行但起其前而曵引其踵如
 車輪之運於地故曰車輪曵踵○方氏曰左手不如
 右强尚左手所以為容下右手所以致力馬氏曰容/止不有禮
 則不可觀進退不有禮則不可度古人以一威儀之/肅慢為利害之所召一執玉之俯仰為禍福之所係
 則凡見於奉持操執行立/屈伸之末者其可忽哉
立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂王佩垂則臣佩委
 僂折如磬之背而玉佩從兩邉懸垂此立容之常然
[002-2b]
 臣之於君尊卑殊等則當視其高下之節而倍致其
 恭敬之容可也㣲俛則倚於身小俛則垂大俛則委
 於地皆於佩見其節馬氏曰玉藻曰足容重手容恭/立容徳又曰立容辨卑毋謟曲
 禮曰立如齊則自奉者當心以至尚左手者手容恭/也行不舉足車輪曵踵者足容重也磬拆垂佩者立
 容徳而辨/卑如齊也
執玉其有藉者則裼錫/無藉者則襲
 古人之衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月則衣葛
 或裘或葛其上皆有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上
[002-3a]
 有常著之服則皮弁服及深衣之屬是也掩而不開
 謂之襲若開而見出其裼衣則謂之裼也○又聘禮
 註云曲禮云執玉其有藉者則裼無藉者則襲所謂
 無藉謂圭璋特逹不加束帛當執圭璋之時其人則
 襲也有藉者謂璧琮加於束帛之上當執璧琮時其
 人則裼也曲禮所云專主主璋特而襲璧琮加束帛
 而裼一條言之先儒乃以執圭而垂繅為有藉執圭
 而屈繅為無藉此則不然竊詳經文裼襲是一事垂
[002-3b]
 繅屈繅又别是一事不容混合為一說
國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪迭/娣士不名家
去/聲長妾
 不名不以名呼之也○䟽曰上卿貴故曰卿老世婦
 兩媵也次於夫人而貴於諸妾也世臣父在時老臣
 也姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來為妾也大夫
 不世爵此有世臣者子賢襲父爵也家相助知家事
 者長妾妾之有子者金華應氏曰所謂故國者非喬/木之謂也有世臣之謂也古者
[002-4a]
 立國必有世家大族以培䕶其本根且有世臣大老/以隆固其棟幹人君常寵異而尊禮之所以存忠厚
 養恭敬也氣脉不墜乎先世典刑可厲乎後來國之/卿老家之世臣士之家相尊卑不同而輔賛則一敬
 之而不名所以示夫外之有所統也若夫内助之賢/而舊者如世婦如姪娣如長妾雖其分不敵於女君
 其貴實隆於諸御敬之而不名所以示夫内之有所/統也内外皆有所敬而不名則受其所敬者莫不竭
 其忠而盡心覩其可敬者莫不知所畏而禀命然後/國政家事有所統一而緩急有所憑藉而倚重矣
君大夫之子不敢自稱曰余小子大夫士之子不敢自
稱曰嗣子某不敢與世子同名
 列國之君與天子之大夫其子皆不敢自稱余小子
[002-4b]
 避嗣天子之稱也列國之大夫與士之子不敢自稱
 嗣子某避嗣諸侯之稱也○吕氏曰世子君之適子
 也諸臣之子不敢與之同名亦避君也若名之在世
 子之前則世子為君亦不避榖梁傳曰衞齊惡衞侯
 惡何為君臣同名也君子不奪人名不奪人親之所
 名
君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂
 吕氏曰射者男子之所有事不能可以疾辭不可以
[002-5a]
 不能辭也負薪賤役士之所親事者疾則不能矣故
 曰負薪之憂也吳郡范氏曰射者男子之事一藝而/文武之道備焉其為法也内志欲正
 外體欲直容止欲比於禮節度欲比於樂有揖讓之/儀有反求諸己之道古人進徳修業射蓋其一端也
 是以人人能之而不能者以為耻故君使之/射而偶未習焉則不敢以不能對而以疾辭
侍於君子不顧望而對非禮也
 吕氏曰顧望而後對者不敢先他人而言也○應氏
 曰有察言觀色之意
君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆
[002-5b]
如其國之故謹修其法而審行之
 言卿大夫士有徙居他國者行禮之事不可變其故
 國之俗皆當謹修其典法而審慎以行之藍田吕氏/曰孔子去
 魯曰遲遲吾行也去父母國之道也子路去魯謂顔淵/曰何以贈我曰去國則哭於墓而後行古之君子重去
 父母之國如此則其去也豈得已哉道合則從不可/則去君臣之義也故以道去其君者君所以待之者
 三有禮焉故臣為舊君反服而君未之絶也樂樂其/所自生禮不忘其本吾於父母之國夫豈不懐况以
 道去君君待之有禮則舍故從新仁人君子有所不/忍此行禮所以不求變俗也俗者吾父母之國俗也
 雖去而之他國至於祭祀之禮居喪之服哭泣之位/皆如其舊謹修審行而不輕改者不忍忘吾父母之
[002-6a]
 國/也
去國三世爵禄有列於朝出入有詔於國若兄弟宗族
猶存則反告於宗後去國三世爵禄無列於朝出入無
詔於國唯興之日從新國之法
 去夲國雖已三世而舊君猶仕其族人於朝以承祖
 祀此人往來出入他國仍詔告於本國之君其宗族
 兄弟猶存則必有宗子凡冠娶妻必告死必赴不忘
 親也若去國三世朝無仕宦之列出入與舊君不相
[002-6b]
 聞其時已乆其義已絶可以改其國之故矣然猶必
 待興起而為卿大夫乃從新國之法厚之至也馬氏/曰人
 臣有舊君之服不過齊衰三月而已去國三世出入/猶詔於國吉凶猶告於宗後何也舊國者人之所不
 宗族者人之所不可絶今夫鳥獸之過故鄉猶/回翔蹢躅而後去狐之将死猶正丘首而後斃况於
 人乎故太公封於齊世葬於周君子以為不其本/則去國三世而恩義不靳理固然也盖爵禄有列於
 朝則是不棄其後也出入有詔於國則是不絶其好/也如此則吾之所以反告者其可已乎夫爵禄有列
 於朝則有宗後以合其族爵禄無列於朝則無宗後/之法無宗後則不特不反告而已故唯興之日從新
 國之法盖方其未仕也雖守舊國之法可也及興/而仕人則有所𨽻矣其可復為未仕之所為乎
[002-7a]
君子已孤不更平/聲
 名者始生三月之時父所命也父没而改之孝子所
 不忍也
已孤暴貴不為去/聲父作諡
 文王雖為西伯不為古公公季作謚周公成文武之
 徳亦不敢加太王王季以謚也○吕氏曰父為士子
 為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服是可
 以已之禄養其親不敢以己之爵加其親也父之爵
[002-7b]
 卑不當謚而以己爵當謚而作之是以己爵加其父
 欲尊而反卑之非所以敬其親也
居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章居喪不
言樂祭事不言凶公庭不言婦女
 復常除服之後也樂章弦歌之詩也○吕氏曰讀是
 書非肄業也當是時不知是事不以禮事其親者也
 吉凶之事不相干哀樂之情不可以貳故喪凶事也
 不言樂祭吉事也不言凶公私之事不可相干私事
[002-8a]
 不可言於公庭故公庭不言婦女長樂陳氏曰非喪/而讀喪禮則非人
 子之情居喪而不讀喪禮不失之過則失之不及未/葬而讀祭禮則非孝子之情既葬而不讀祭禮不失
 之黷則失之怠喪未除而讀樂章則哀/不足喪復常而不讀樂章則樂必崩
振書端書於君前有誅倒筴側龜於君前有誅
 人臣以職分内事事君每事當謹之於素文書簿領
 己至君前乃始振拂其塵埃而端整之卜筮之官龜
 筴其所奉以周旋者於君前而有顛倒反側之狀此
 皆不敬其職業而慢上者故皆有罰嚴陵方氏曰筴/有本末故曰倒
[002-8b]
 龜有背面故曰側倒筴側龜與振書其過非大然皆/有誅疑若已甚盖以羣臣之衆而奉一人之尊不可
 不謹也抑所/以防其漸歟
龜筴几杖席盖重平/聲素袗軫/絺綌不入公門
 龜筴所以問吉凶嫌豫謀也几杖所以優髙年嫌自
 尊也席所以坐卧盖所以蔽日與雨絺綌所以凉體
 袗單也單則見體而䙝此三者宴安之具也重素衣
 裳皆素也以非吉服故亦不可以入公門
白表/反屨扱揷/衽厭於渉/反冠不入公門
[002-9a]
 苞讀為藨以藨蒯之草為齊衰喪屨也扱衽以深衣
 前衽扱之於帶也蓋親初死時孝子以號踊履踐為
 妨故扱之也厭冠喪冠也吉冠有纚有梁喪冠無之
 故厭帖然也此皆凶服故不可以入公門
書方衰催/凶器不以告不入公門
 方版也書方者條録送死物件於方版之上也衰五
 服之衰也凶器若棺椁牆翣明器之屬不以告不入
 公門謂告則可入者盖臣妾有死於宫中者君亦許
[002-9b]
 其殯而成喪然必先告乃得将入也
公事不私議
 馬氏曰季孫使冉有訪田賦於仲尼仲尼不對而私
 於冉有何也季氏用田賦非孔子所能止其私於冉
 有豈得已哉
君子将營宫室宗廟為先廐庫為次居室為後
 君子有位者也宗廟所以奉先故先營之廐以養馬
 庫以藏物欲其不乏用也故次之居室則安身而已
[002-10a]
 故又次之
凡家造祭器為先犧賦為次養去/聲器為後
 犧賦亦以造言者如周官牛人供牛牲之互與盆簝
 之類鄭註互若今屠家懸肉格盆以盛血簝受肉籠
 也○䟽曰家造謂大夫始造家事也諸侯大夫少牢
 此言犧牛也天子之大夫祭祀賦歛邑民供出牲牢
 故曰犧賦藍田吕氏曰宗廟祭器事吾先也廐庫犧/賦待吾衆也居室養噐奉吾私也此先後
 之序/也
[002-10b]
無田禄者不設祭器有田禄者先為祭服君子雖貧不
育/祭器雖寒不衣去/聲祭服為宫室不斬於丘木
 吕氏曰祭器可假服不可假也丘木所以庇宅兆為
 宫室而斬之是慢其先而濟吾私也
大夫士去國祭器不踰竟境/大夫寓祭器於大夫士寓
祭器於士
 吕氏曰臣之所以有宗廟祭器以事其先者君之禄
 也今去位矣乃挈器以行是竊君之禄以辱其先此
[002-11a]
 祭器所以不踰竟也寓寄於爵等之同者使之可用
 也○馬氏曰㣲子抱祭器而之周何也君子為己不
 重為人不輕抱君之祭器可也抱己之祭器不可也
大夫士去國踰竟為壇善/位鄉去/聲國而哭素衣素裳素
冠徹縁去/聲低/屨素簚莫歴/反乘髦馬不蚤爪/翦/不祭
食不說如/字人以無罪婦人不當御三月而復服
 壇位除地而為位也鄉國向其夲國也徹縁去中衣
 之采縁而純素也鞮屨革屨也周禮註云四夷舞者
[002-11b]
 所屝素簚素白狗皮也簚車覆䦨也既夕禮云主人
 乘惡車白狗幦是也髦馬不翦剔馬之髦鬛以為飾
 也蚤治手足爪也鬋剔治鬚髮也祭食食盛饌則祭
 先代為食之人也不說人以無罪者己雖遭放逐而
 出不自以無罪解說於人過則稱己也御侍御寝宿
 也凡此皆為去父母之邦捐親戚去墳墓失禄位亦
 一家之變故也故以凶喪之禮自處三月為一時天
 氣小變故必待三月而後復其吉服也藍田吕氏曰/大夫士去國
[002-12a]
 喪其位也大夫士喪位猶諸侯之失國家去其墳墓/拚其宗廟無禄以祭故必以喪禮處也為壇而哭衣
 冠裳以素與馬不飾食不祭内不御心喪之禮也禮/庶民為國君齊衰三月寄公為所寓士仕焉而已者
 大夫以道去而猶未絶者皆服齊衰三月言與民同/也今去其君雖非喪也然重絶君臣之義故以心喪
 自處而期以三月故曰三月而復服也鞮屨革屨也/周官鞮屨氏盖蠻夷之服也革去毛而未為韋非吉
 屨也孔子去魯以㣲罪行樂毅云忠臣去國不潔其/名以己無罪而說於人則君有罪矣君子不忍為者
 厚之至也○廣安游氏曰古之以凶禮自處者三而/喪事不與焉戰勝以喪禮處之凶災以喪禮處之去
 國以喪禮處之戰勝以喪禮處之重用兵也凶災以/喪禮處之重天災也去國以喪禮處之重去夲也且
 非特以喪禮自處也人将以喪禮弔之焉去國則弔/之凶災則弔之故夫去國古人之所大患也棄其君
[002-12b]
 棄其位棄其宗廟棄其父母之/邦此其去國之可悲也明矣
大夫士見現/於國君君若勞去/聲之則還旋/闢/再拜稽

 此言大夫士出聘他國見於主君君若問勞其道路
 之勤苦則旋轉退避乃再拜稽首也
君若迎拜則還辟不敢答拜
 聘賔初至主國大門外主君迎而拜之賔則退郤不
 敢答拜而抗賔主之禮也
[002-13a]
大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主
人則先拜主人
 敬而先拜謂大夫士聘於他國而見其卿大夫士也
 同國則否馬氏曰相見貴於相下相下貴於相先士/相見禮若先生異爵者請見之則辭辭不
 得命則先見之然則拜之禮盖亦若此故主人敬客/則先拜客客敬主人則先拜主人也燕禮賔升自西
 階主人先拜至聘禮賔入大門主君先拜迎則先/拜之禮不特大夫士而已記之所言亦一端也
凡非弔喪非見現/國君無不答拜者
 弔喪而不答主人之拜者以為助執喪事之凡役而
[002-13b]
 來非行賔主之禮也故士喪禮有賔則拜之賔不答
 拜是也士見夲國之君尊卑遼絶故君不答拜此二
 者之外無不答拜也
大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱
同國始相見主人拜其辱
 君拜大夫之辱大夫拜士之辱皆謂初為大夫初為
 士而来見也此後朝見則有常禮矣士相見禮士見
 國君君答拜者亦以其初為士而敬之也主人拜辱
[002-14a]
 拜其先施也此謂尊卑相等者言同國則異國亦當
 然矣
君於士不答拜也非其臣則答拜之大夫於其臣雖賤
必答拜之
 君於士雖不答拜然不以施之他國之士者以其非
 己之臣也大夫答賤臣之拜避國君之體也
男女相答拜也
 男女嫌疑之避亦多端矣然拜而相答所以為禮豈
[002-14b]
 以行禮為嫌哉故記者明言之
國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛迷/
 春田蒐獵也澤廣故曰圍羣聚故曰掩麛鹿子凡獸
 子亦通名之麛卵㣲故曰取君大夫士位有等降故
 所取各有限制此與王制文異○方氏曰用大者取
 愈廣位卑者禁愈嚴
嵗凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事
不縣𤣥/大夫不食梁士飲酒不樂
[002-15a]
 膳者羙食之名肺為氣主周人所重故食必先祭肺
 言不祭肺示不殺牲為盛饌也馳道人君驅馳車馬
 之路不除不埽除也祭必有鐘磬之縣今不縣言不
 作樂也大夫食黍稷以粱為加公食大夫禮設正饌
 之後乃設稻粱所謂加也自君至士各舉一事尊者
 舉其大者卑者舉其小者其實互相通耳藍田吕氏/曰仁者以
 天下為一身者也疾痛疴癢所以感吾憯怛怵惕之/心非有知力與乎其間也以天下為一身者一民一
 物莫非吾體故舉天下所以同吾愛也故嵗凶年穀/不登民有飢色國君大夫士均與其憂君非不能玉
[002-15b]
 食大夫士非無田禄仁人之心與民同之雖食不能/飽也馬不食穀則芻秣而已公明儀曰庖有肥肉廐
 有肥馬民有饑色野有餓莩此率獸而食人也奪人/食而食馬與牲仁人所不為也凡此皆與民同憂自
 貶之道也及乎有九年之蓄雖凶旱水溢民無菜色/然後天子食日舉以樂則舉之同其憂者無不同其
 樂/也
君無故玉不去身大夫無故不徹縣𤣥/士無故不徹琴

 故謂災變喪疾之類藍田吕氏曰君子致禮以治躬/致樂以治心養其血氣志慮無
 所不在於和使放心邪氣不得接焉此樂所以無故/而不得舎也災患喪病方在所憂故不可叅以樂古
[002-16a]
 之君子必佩玉右徵角左宫羽趨以采薺行以肆夏/故不去身非特為餙亦有玉聲鏘鳴中於五音近於
 樂/也
士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后

 安取彼猶言何所得彼物也
大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必
告君勞去/聲之則拜問其行拜而后對
 大夫士以私事出疆皆請於君其反也大夫有獻而
[002-16b]
 士不獻不以卑者之物凟尊上也故但告還而已勞
 之者慰勞其道路之勞苦問其行者詢其㳺歴之所
 至也先拜後答急謝見問之寵也長樂陳氏曰古之/為臣也無私行出
 疆之禮告於君而後可也臣之於君子之於親一也/子於親出必告反必面或有賜焉必獻以示不敢有
 已而無私蓄也/臣於君亦然
國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗
廟也士曰奈何去墳墓也國君死社稷大夫死衆士死

[002-17a]
 死社稷謂國亡與亡也死衆謂討罪禦敵敗則死之
 也死制受命於君難毋苟免也○方氏曰國君曰死
 社稷而大夫士不曰死宗廟墳墓何也盖止其去者
 存乎私情死其事者存乎公義也○趙氏曰社所以
 祭五土之神稷所以祭五穀之神稷非土無以生土
 非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均
 利以養人故也周禮大司徒設社稷之壝壝者累土
 以為髙也不屋而壇社壇在東稷壇在西藍田吕氏/曰臣民各
[002-17b]
 止其君使勿去忠厚之至也以社稷宗廟墳墓為言/者皆指其所夲也先王之建國必為之置社稷使其
 君守之為土地人民之主此有國者所以以社禝為/言也大夫之有宗廟士之保其丘墓義亦猶是大夫
 士則有以道去其君諸侯有國受之於天子有死而/無去也然此去者國滅君死正也苟社稷無隕先君
 有後則雖有不安其國致位而去特一身去就而已/是亦有可去之義禮所以有寓公也人臣受命於君
 有死無二而已君之有社稷受命于天子者也大夫/之衆士之制受命于其君者也故人臣敬君莫先于
 敬命棄命不死/不敬莫大焉
君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人
 天子者君臨天下之總稱臣民通得稱之予一人則
[002-18a]
 所自稱也
踐阼臨祭祀内事曰孝王某外事曰嗣王某
 踐履也阼主階也履主階而行事故曰踐阼也宗廟
 之事為内郊社之事為外祝辭稱孝王某者事親之
 辭嗣王某者事神之辭也
臨諸侯畛軫/於鬼神曰有天王某甫
 天子廵狩而至諸侯之國必使祝史致鬼神當祭者
 之祭以不親往故祝辭稱字曰某甫甫者丈夫之美
[002-18b]
 稱也○吕氏曰畛猶畦畛之相接然與交際之際同
 義○方氏曰望秩之禮必於野外故以畛言之畛田
 間道也祭於畛而謂之畛猶祭於郊而謂之郊也天
 子適諸侯非其常盖有時也故於是特言有焉
崩曰天王崩復曰天子復矣告喪曰天王登假遐/措之
廟立之主曰帝
 自上墜下曰崩亦壊敗之稱王者卒則史書於䇿曰
 天王崩復者人死則形神離古人持死者之衣升屋
[002-19a]
 北面招呼死者之䰟令還復體魄冀其再生也故謂
 之復天子復者升屋招呼之辭臣子不可名君故呼
 曰天子復也䟽云以例言之則王后死亦呼王后復
 也告喪赴告侯國也吕氏讀假為格音引王假有廟
 與來假來享言其精神升至於天愚謂遐乃逺邈之
 義登遐言其所升髙逺猶漢書稱大行行乃循行之
 行去聲以其往而不反故曰大行也措置也立之主
 者始死則鑿木為重以依神既虞而埋之乃作主以
[002-19b]
 依神也○吕氏曰考之禮經未有以帝名者史記夏
 殷之王皆以帝名疑殷人祔廟稱帝遷据世夲當有
 所考至周有謚始不名帝歟
天子未除喪曰予小子生名之死亦名之
 鄭氏曰生名之曰小子王死亦曰小子王也普有小
 子侯是僭號也○吕氏曰春秋書王子猛卒不言小
 子者臣下之稱與史䇿之辭異也
天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾
[002-20a]
 三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻自后而下皆
 三因而増其數妾之數未聞馬氏曰昏義曰古者天/子后立六宫三夫人九
 嬪二十七世婦八十一御妻以聼天下之内治此曰/天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾盖昏義言
 後宫之治故兼天子后言之而備六宫之數而妾不/與焉曲禮言後宫之位故止言天子而備六宫之名
 則雖后之尊亦曰有/后而妾之賤亦與焉
天子建天官先六大㤗/曰大宰大宗大史大祝大士大
卜典司六典
 此六大者天官之屬也以其所掌重於他職故曰先
[002-20b]
天子之五官曰司徒司馬司空司士司冦典司五衆
 此五官與天官列而為六五衆者五官屬吏之羣衆
 也
天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六

 府者藏物之所此府主藏六物之稅
天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六

[002-21a]
 此六材者六工之所用也故不曰典司而曰典制已
 上四條舊說皆為殷制其實無所考證皆臆說耳
五官致貢曰享
 吕氏曰嵗終則司徒以下五官各致其功獻於王故
 謂之享貢功也享獻也石林葉氏曰自夫人以下至/革工其分列之先後與名號
 之異同亂於周官之序宜康成以為殷禮也盖治天/下必自内始夫人嬪妾莫不有所司而不言司者以
 其主於内而已内治則家道正可以推而及國大宰/王者所頼以治國也故建官特先之其屬則大宗大
 史大祝大士大卜皆有書故言六典六典所以奉天/道也天道主之以天官而地道不可以無職故次之
[002-21b]
 以司徒司徒所奉者地道所掌者邦教也有教不司/以無政故次之以司馬司馬所掌者邦政有政不可
 以無事故次之以司空有政事則財用足人輕於從/善而耻于犯法也故次之以司士正羣臣之版以詔
 爵禄終之以司冦詰邦國之禁以刑暴亂五官各率/其屬而治故言五衆所以奉地道也天官先大宰以
 奉天道地官先司徒以奉地道人君於是可以輔相/裁成之時也然而萬物生於天長於地人所頼以相
 養不可不急於先務故六府典司六職六工典制六/材亦先王之智急於成物以養天下也是以土也木
 也水也草也器也貨也聚之於人則曰六府分之於/所治則曰六職金也土也石也木也獸也草也造之
 於人則曰六工見之於用則曰六材府以聚其物而/後命官以分治故後言六職材必待人而有成非人
 則不能成其材故先言六工治天下至於萬物各得/其成材此先王所以裁成天地之道輔相天地之宜
[002-22a]
 以左右民而治也雖然功罪不進於上則下之情不/通黜陟不行於下則上之權不立故五官各致其貢
 以通於/王也
五官之長曰伯是職方其擯於天子也曰天子之吏天
子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子
之老於外曰公於其國曰君
 司徒以下五官之長者天子之三公也伯者長大之
 名三公無異職即六卿中三人兼之任左右之職謂
 之相九命而作伯則分主畿外諸侯如公羊云自陜
[002-22b]
 而東者周公主之自陜而西者召公主之是也是職
 方者言二伯於是職主其所治之方也天子之吏擯
 者之辭也此伯若是天子同姓則天子稱之為伯父
 若異姓則稱為伯舅皆親之之辭也此伯皆有采地
 在天子畿内自稱於私土采地之外則曰公自稱於
 采地之内則曰君也
九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓
謂之叔舅於外曰侯於其國曰君
[002-23a]
 天下九州天子於每州之中擇諸侯之賢者一人加
 之一命使主一州内之列國取牧養下民之義故曰
 牧叔父叔舅降於伯父伯舅也自稱於所封國之外
 則曰侯若與國内臣民言則自稱曰君也長樂劉氏/曰昔三代
 聖人行己之法必稽於古首出庶物而不敢自尊也/徳配二儀而不敢自大也莫尊乎父而謂同姓三公
 為伯父莫親乎母而謂異姓三公為伯舅非徒自示/寡味卑已以尊賢也盖以億兆之命舒慘繫于一人
 政教之源治亂根於一徳非屈己以下賢崇道以率/衆未易化也是以於九州之伯同姓者謂之叔父異
 姓者謂之/叔舅焉
[002-23b]
其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子於内自稱曰不榖
於外自稱曰王老
 九州之外不過子男之國天子亦選賢以為牧但以
 卑且逺故不以牧稱亦不稱父舅朝見之時擯辭惟
 曰子雖或有功益地至侯伯之數其爵亦不過子故
 云雖大曰子也如楚在春秋雖大國而其爵則稱子
 也榖善也於内與其臣民言也外謂夷狄之境也自
 稱王老言天子之老臣也
[002-24a]
庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤
 四夷之君其來荒逺故以庶方名之庶衆也某人若
 牟人介人之類○䟽曰於外曰子者此君在其本國
 外四夷之中自稱依其夲爵若男亦稱男也若自與
 臣民言則稱孤孤者特立無徳之稱也
天子當依上/聲而立諸侯北面而見現/天子曰覲天子當
珍吕/反而立諸公東面諸侯西面曰朝
 鄭氏曰春朝受摯於朝受享於廟秋覲一受之於廟
[002-24b]
 朝者位於内朝而序進覲者位於廟門外而序入
 䟽曰依狀如屏風以絳為質髙八尺東西當戸牖之
 間繡為斧文亦曰斧依天子見諸侯則依而立負之
 而南面以對諸侯也宁者爾雅云門屏之間謂之宁
 人君視朝所宁立處盖宁立以待諸侯之至故云當
 宁而立也諸侯春見曰朝秋見曰覲又曰凡天子三
 朝一在路門内謂之燕朝大僕掌之二是路門外之
 朝謂之治朝司士掌之其三是臯門之内庫門之外
[002-25a]
 謂之外朝朝士掌之諸侯亦有此三朝廣安㳺氏曰/夫禮不可一
 端盡也不有君臣相臨之禮則無以見大君之尊不/有賔主相與之禮則無以見同姓異姓親親之恩夫
 諸侯之中有伯父焉有叔父焉有伯舅焉有叔舅焉/有兄弟焉有昏姻焉三主家天下所恃以為天下者
 不獨恃其利勢也天子以親親之恩而臨諸侯諸侯/亦以親親之恩而報天子上下相睦同奨一姓所以
 數百年長久安寕而無患由此之故且尊卑之分不/統於一聖人固以為不可天子之尊諸侯之卑其自
 然之分固也然諸父兄弟舅甥昏姻相去之逺而久/不相見於其來朝忌親親之恩專以分臨之聖人之
 心無乃有所不安於此此親親之恩賔主之禮所以/行於春朝而異於覲禮之受於廟而臣皆北面也此
 三代之至文聖人/待諸侯之禮備矣
[002-25b]
諸侯未及期相見曰遇相見於郤隙/地曰㑹
 未及期在期日之前也郤地閒隙之地也下言相見
 及期日也遇有遇禮㑹有㑹禮
諸侯使大夫問於諸侯曰聘
 比年小聘三年大聘小聘大夫往大聘則卿往
約信曰誓涖牲曰盟
 約信者以言語相要約為信也用誓禮涖臨也春秋
 所書遇㑹盟聘皆有之惟無誓耳䟽云盟之為法先
[002-26a]
 鑿地為方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取
 血盛以玉敦用血為盟書成乃㰱血而讀書置牲坎
 中加書於上而埋之謂之載書也長樂陳氏曰盟㑹/或衆遇不必衆春
 秋公及宋公遇於清宋公衛侯遇於垂是遇不該於/衆也周禮有盟邦國有盟萬民春秋有諸侯㑹有大
 夫㑹有兵車㑹是盟㑹有小大而該於衆也先王之/時結民以忠信誠慤之心維邦國以比小事大之禮
 然而㑹遇盟誓之禮未甞弛於天下將使夫人明則/知好惡幽則知信畏然後天下為一家而無異俗中
 國為一人而無殊心則㑹遇/盟誓之輔於教也豈不懿哉
諸侯見天子曰臣某侯某其與民言自稱曰寡人其在
[002-26b]
凶服曰適丁歴/反子孤
 臣某侯某如云臣齊侯小白臣晉侯重耳之類擯者
 告天子之辭也凡自稱皆曰寡人不獨與民言也此
 略言之耳適子孤亦擯者告賔之辭也
臨祭祀内事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某死曰
薨復曰某甫復矣
 内外事見前章曽孫猶晉平公禱河而稱曾臣彪之
 類天子徳厚流光故外事稱嗣王某諸侯不敢言繼
[002-27a]
 嗣推始封之君而祖之故稱曽孫也薨之為言瞢也
 幽晦之義本國史書之辭復稱字臣不名君也
既葬見天子曰類見言諡曰類
 吕氏曰繼先君之徳乃得受國而見天子故曰類見
 誄先君之善而請諡於天子故亦曰類何氏曰類其/徳而稱之如
 經天緯地/曰文也
諸侯使人使去/聲於諸侯使者自稱曰寡君之老
 寡君之老惟上大夫可稱見玉藻
[002-27b]
天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟上/聲士蹌蹌七羊/反庶人僬
子妙/反
 吕氏曰穆穆幽深和敬之貎皇皇壯盛顯明之貎濟
 濟修飾齊一之貎蹌蹌翔舉舒揚之貎庶人見乎君
 不為容進退趨走僬僬雖無所考大抵趨走促數不
 為容之貎也
天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶
人曰妻
[002-28a]
 鄭氏曰妃配也后之言後也夫之言扶孺之言屬婦
 之言服妻之言齊
公侯有夫人有世婦有妻有妾夫人自稱於天子曰老

 畿内諸侯之妻因助祭於王后或因獻繭之屬故得
 以見天子○陳氏曰不以老稱不足以任其事不以
 婦稱非所以能事人故稱老婦○應氏曰年髙者固
 可稱老婦其始嫁者宜如何稱則亦曰婦而配之以
[002-28b]
 卑小之名耳
自稱於諸侯曰寡小君
 䟽曰此諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出
 故得自稱也坊記云陽侯殺繆侯而竊其夫人故大
 饗廢夫人之禮君之妻曰小君而云寡者亦從君為
 謙也
自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子
 小童未成人之稱婢之言卑也
[002-29a]
子於父母則自名也
 自稱其名藍田吕氏曰子之名父母所/命敬親之命不敢有他稱也
列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某於外
曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某
 某士擯者稱其人曰某國之士也普韓起聘于周擯
 者曰普士起盖列國卿大夫其命數與天子之士等
 也陪重也諸侯為天子之臣己又為諸侯之臣也於
 外曰子者亦擯者辭在他國則擯者稱其姓而曰子
[002-29b]
 春秋閔二年齊髙子來盟髙傒是也於其國曰寡君
 之老謂在己國與人語則以此自稱也使者自稱曰
 某某名也若為使在他國與彼君語則稱名也
天子不言出諸侯不生名君子不親惡諸侯失地名滅
同姓名
 䟽曰君子不親惡者謂孔子書經見天子大惡書出
 以絶之諸侯大惡書名以絶之君子不親此惡人故
 書出名以罪之也○吕氏曰賢者貴者皆謂之君子天
[002-30a]
 子無外安得而言出然而言出者徳不足以君天下
 而位號存焉耳諸侯不生名惟死而告終然後名之
 然有生名者徳不足以名君子而位號存焉耳故天
 子不言出諸侯不生名皆謂君子不親惡故也○陳
 氏曰言出所以外之生名所以賤之春秋書天王出
 居于鄭譏之也書以蔡侯獻舞歸以其失地也書衛
 侯燬滅邢以其滅同姓也夫天子之言出諸侯之生
 名皆有大惡在所棄焉君子所以不親也然春秋書
[002-30b]
 天王居於某地者二而不言出諸侯失地而奔者十
 五滅同姓者三而有不生名者莫非出居而事有異
 同莫非失地滅同姓而罪有輕重故也盖諸侯義莫
 大於保國仁莫大於親親不能保國而至於失地不
 能親親而至於滅同姓其名之也宜矣
為人臣之禮不顯諌三諫而不聼則逃之
 陳氏曰孔子之於魯百里奚之於秦未嘗諌而去龍
 逢之於夏比干之於殷則死於諫而不去何也盖事
[002-31a]
 有輕重勢有可否君子以禮為守以義為行迹雖不
 同其趨一也
子之事親也三諫而不聼則號平/聲泣而隨之
 吕氏曰君臣義合也父子天合也君臣其合也與父
 子同其不合也去之與父子異也嚴陵方氏曰犯而/無隱者臣之義也
 諌而不顯者臣之私也此主於人臣之禮故曰不顯/諌仁之於父子義之於君臣義有所不為仁有所不
 忍臣之於君三諫不聼尚復留焉則固位矣固位者傷/義所不為則逃之子之於親三諫不聽苟遂絶之則
 恩矣傷恩者仁所不忍故隨之逃之全其身而立我/義之盡也隨之將以感其心而立人則仁之至也臣
[002-31b]
 子之道/備矣
君有疾飲藥臣先甞之親有疾飲藥子先甞之醫不三
世不服其藥
 吕氏曰醫三世治人多用物熟矣功已試而無疑然
 後服之亦謹疾之道也嚴𨹧方氏曰君於平居無事/之時其膳也膳夫品甞之大
 子親視之亦以致其謹而已則於有疾之時尤所不/可忽也醫之為術苟非父祖子孫傳業則術無自而
 精術之不精其可服其藥乎周官司徒以世事教能/者良以此也雖然經之所言亦道其常而已若夫非
 傳業而或自得於心者/未及三世固在所取也
[002-32a]
儗人必於其倫
 䟽曰不得以貴比賤為不敬也○方氏曰禹稷顔回
 時不同矣孔子俱以為賢儗之以道也夷惠伊尹迹
 不同矣孟子俱以為聖儗之以心也子夏以有若似
 孔子徒儗之以貎而已不知聖賢之徳不倫也公孫
 丑以管仲比孟子徒擬之以位而已不知王覇之道
 不倫也
問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣
[002-32b]
 若如也未定之辭數始於一而成於十干字從一從
 十故言若干謂或如一或如十凡數之未定者皆可
 言顔註食貨志云干箇也謂當如此箇數意亦近之
問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣㓜曰未能從
宗廟社稷之事也
 為國以禮而禮莫重於祭宗廟社稷事無有先於此
 者能則知其長未能則知其㓜
問大夫之子長曰能御矣㓜曰未能御也
[002-33a]
 古者五十命為大夫故不問其年而問其子之長㓜
 御謂御車也御者六藝之一㓜則未能○䟽曰御謂
 主事也官有世功子學父業故有御事之因
問士之子長曰能典謁矣㓜曰未能典謁也
 謁請也典謁者主賔客告請之事士賤無臣下自典
 告也
問庶人之子長曰能負薪矣㓜曰未能負薪也
 負薪者庶人力役之事長則能嚴陵方氏曰貴賤雖/各不同莫不有為以
[002-33b]
 用事故於問國君之年則以從宗廟社稷之事為對/焉宗廟社稷盖事神之事也御則於事有所制御盖
 治人之事也典謁則典主請謁盖事人之事也負薪/則力役之事而已事神者重於治人治人者尊於事
 人事人者逸於力役此/重輕尊卑逸勞之别也
問國君之富數上/聲地以對山澤之所出
 數地舉其土地之廣狹如百里七十里五十里各言
 之也山澤所出如魚鹽蜃蛤金玉錫石之類也
問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假
 宰邑宰也有宰則有采地矣食力謂食下民賦稅之
[002-34a]
 力衣服祭服也
問士之富以車數對
 上士三命得賜車馬故問士富則以車數對也
問庶人之富數上/聲許又/反以對
 庶人受田有定制惟畜牧之多寡在乎人故數畜以
 對也
天子祭天地祭四方祭山川祭五祀嵗徧諸侯方祀祭
山川祭五祀嵗徧大夫祭五祀嵗徧士祭其先
[002-34b]
 吕氏曰此章泛論祭祀之法冬日至祭天夏日至祭
 地四時各祭其方以迎氣又各望祭其方之山川五
 祀則春祭户夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行此
 所謂嵗徧諸侯有國國必有方祭其所居之方而已
 非所居之方及山川不在境内者皆不得祭故曰方
 祀祭法天子立七祀加以司命㤗厲諸侯五祀有司
 命公厲而無户竈大夫三祀有族厲而無中霤戸竈
 士二祀則門行而已是法考於經皆不合曽子問天
[002-35a]
 子未殯五祀之祭不行士喪禮禱乎五祀則自天子
 至士皆祭五祀祭法言渉恠妄不經至於所稱廟制
 亦不與諸經合嚴陵方氏曰徳有隆殺故所祭之神/有大小業有廣狹故所祭之神有逺
 近/也
凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也非其所
祭而祭之名曰淫祀淫祀無福
 吕氏曰廢之莫敢舉如已毁之宗廟變置之社稷不
 可復祀也舉之莫敢廢如己修之壇墠而輒毁已正
[002-35b]
 之昭穆而輒變也非所祭而祭之如法不得祭與不
 當祭而祭之者也魯立武宫立煬宫舉其廢也躋僖
 公廢其舉也魯之郊禘與祀文王祀爰居祭所不當
 祭也滛過也以過事神神弗享也故無福○方氏曰
 可廢而廢可舉而舉者存乎義因所廢而莫敢舉因
 所舉而莫敢廢者存乎禮盖禮有經義有權也北溪/陳氏
 曰天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀士祭其先/古人祀典品節一定不容紊亂在諸侯不敢僭天子
 而祭天地在大夫亦不敢僭諸侯而祭山川如季氏/旅㤗山便不是禮故曰非當祭而祭之者名曰淫祀
[002-36a]
 淫祀無福淫祀不必皆是不正之鬼假如/正當鬼神自家不應祀而祀便是淫祀
天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕
 毛色純而不雜曰犧養於滌者曰肥求得而用之曰
 索○䟽曰此謂天子大夫士也若諸侯大夫即用少
 牢士則用特牲其喪祭則大夫亦得用牛士亦用羊
 豕故雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大
 牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢是也
支子不祭祭必告于宗子
[002-36b]
 䟽曰支子庶子也祖禰廟在適子之家庶子賤不敢
 輒祭若宗子有疾不堪當祭則庶子代攝可也猶必
 告于宗子然後祭○吕氏曰别子為祖繼別為宗百
 世不遷者大宗也繼禰繼祖繼曽祖繼髙祖五世則
 遷者小宗也宗子上繼祖禰族人兄弟皆宗之冠娶
 妻必告死必赴况於祭乎所宗乎宗子者皆支子也
 支子不敢祭也如諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸
 侯尊者之祭非卑者所敢尸也故宗子為士庶子為
[002-37a]
 大夫以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某
 薦其常事則支子雖貴可以用其禄而不敢專其事
 也宗子去在他國則支子攝主以祭其禮有殺程子/曰古
 所謂支子不祭者唯使宗子立廟主之而已支子雖/不祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可與則
 以身執事不可與則以物助但不别立廟為位行事/而已後世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可安
 若不立宗子徒欲廢祭適足長惰/慢之志不若使之祭猶愈於己也
凡祭宗廟之禮牛曰一元大武
 此以下凡二十一物元頭也武足迹也牛肥則迹大
[002-37b]
豕曰剛鬛
 豕肥則鬛剛
豚曰腯突/
 腯者充滿之貌
羊曰柔毛
 羊肥則毛細而柔弱
雞曰翰音
 翰長也雞肥則鳴聲長
[002-38a]
犬曰羮獻
 犬肥則可為羮以獻凡煑肉皆謂之羮特牲禮云羮
 飪頴考叔曰未甞君之羮是也
雉曰䟽踈/
 雉肥則兩足開張故曰䟽趾
兎曰明視
 兎肥則目開而視明故曰明視
脯曰尹祭
[002-38b]
 尹正也脯欲旉割方正
考/魚曰商祭
 槀乾也商度也商度其燥濕之宜
仙/魚曰脡挺/
 脡直也魚之鮮者不餒敗則挺然而直
水曰清滌
 水𤣥酒也水可溉濯故曰清滌
酒曰清酌
[002-39a]
 古之酒醴皆有清有糟未泲者為糟既泲者為清也
黍曰薌香/
 黍熟則黏聚不散其氣又香故曰薌合
粱曰薌萁基/
 粱榖之強者其莖葉亦香故曰薌萁
稷曰明粢咨/
 稷粟也明則足以交神祭祀之飯謂之粢盛
稻曰嘉蔬
[002-39b]
 蔬與䟽同立苗䟽則茂盛嘉美也
韭曰豐本
 其根本豐盛也
鹽曰鹹鹺才何/反
 鹹鹺鹽味之厚也
玉曰嘉玉
 無瑕之玉也
幣曰量幣
[002-40a]
 中廣狹長短之度也○䟽曰此等諸號若一祭並有
 則舉其大者或惟有犬雞惟有魚兎則各舉其號故
 經備載其名藍田吕氏曰祭宗廟之禮内則盡志外/則盡物所謂盡物者盡其物之至美以
 薦之然後可以不慊於心鬼神其来享也故祝辭皆/舉其美而言言於物不敢不盡也禽獸之獻以肥腯
 為美魚腊鮮槀以得宜為美水與酒以潔清為美黍/稷稻粱以馨香明潔為美韭以苗之盛為美鹽以味
 之厚為美玉以不瑕/為美幣以可制為美
天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不禄庶人曰死
在牀曰尸在棺曰柩羽鳥曰降如/字四足曰漬自/死冦曰
[002-40b]

 䟽曰卒畢竟也士禄以代耕不禄不終其禄也死者
 澌也消盡無餘之謂尸陳也古人病困氣未絶之時
 下置在地氣絶之後更還牀上所以如此者凡人初
 生在地病將死故下復其初生冀得脱死重生也若
 其不生復反本牀既未殯歛陳列在牀故曰尸也○
 吕氏曰柩久也此化者無使土親膚故在棺欲其久
 也羽鳥飛翔之物降而下則死矣獸能動之物腐敗
[002-41a]
 則死矣漬謂其體腐敗漸漬也兵者死於冦難之稱
 也
祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣
夫曰皇辟璧/
 曰皇曰王皆以君之稱尊之也考成妣嫓辟法也妻
 所法弍也為之宗廟以鬼享之不得不異其稱謂也
生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪壽考曰卒短折市/設
反/曰不禄
[002-41b]
 嬪者婦人之美稱嬪猶賔也夫所賔敬也短折夭横
 而死也此言卒與不禄與上文大夫士之稱同者彼
 以位之尊卑言此以數之脩短言也又按吕氏說死
 冦曰兵之下當以此二句承之盖錯簡也○謝氏曰
 易曰有子考無咎又曰意承考也又書言事厥考厥
 長之類皆非死而後稱盖古者通稱後世乃異之耳
天子視不上於袷刼/不下於帶國君綏妥/視大夫衡視
士視五歩
[002-42a]
 天子視謂視天子也袷朝服祭服之曲領也妥頽下
 之貎視國君者目不得平看於面當視其面之下袷
 之上也衡平也大夫之臣視大夫平看其面也士視
 五歩者士之屬吏視士亦不得髙面下帶而得旁視
 左右五歩之間也
凡視上於面則敖傲/下於帶則憂傾則姦
 吕氏曰上於面者其氣驕知其不能以下人矣下於
 帶者其神奪知其憂在乎心矣視流則容側必有不
[002-42b]
 正之心存乎胷中矣此君子之所以慎也長樂劉氏/曰臣之事
 君敬盡於心則五事罔有弗正然於視瞻苟無等降/在禮為愆矣故視於天子諸侯大夫士各不同焉
君命大夫與士肄異/在官言官在府言府在庫言庫在
朝言朝
 人君有命令則大夫士相與肄習之其事或在官或
 在府或在庫或在朝隨其所在而謀議之官者職守
 司存之總名府庫者貨器藏貯之異號朝則君臣㑹
 見之公庭也藍田吕氏日先時豫慮思不出其位皆/所以䖍君命也居是位也不敢以侵他
[002-43a]
 事治是事也不敢以有他慮此/所以志無所分政無不舉也
朝言不及犬馬
 犬馬㣲賤不當言之於朝
輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之

 朝儀當肅不宜為左右之顧異猶他也敬心不存則
 形諸外此所以知其有他事他慮也固謂鄙野不達
 於禮也藍田吕氏曰在朝而言犬馬慢也敬不在君/也輟朝而他顧亦敬不在君也有異心存焉
[002-43b]
 非所治者皆異事也非所謀者皆/異慮也故君子謂之固固野陋也
在朝言禮問禮對以禮
 朝廷之上凡所當言者皆禮也一問一對必稽於禮
 孔子在宗廟朝廷便便言唯謹爾盡此道也
大享不問卜不饒富
 吕氏曰冬至祀天夏至祭地日月素定故不問卜至
 敬不壇掃地而祭牲用犢酌用陶匏席用藁秸視天
 下之物無以稱其徳以少為貴焉故不饒富
[002-44a]
凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹木/
童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也
 摯與贄同執物以為相見之禮也鬯釀秬黍為酒曰
 秬鬯和以鬰金之草則曰鬰鬯不以鬰和則直謂之
 鬯言其芬香條暢於上下也天子無客禮而言摯者
 用以禮見於神而已圭命圭也公桓圭侯信圭伯躬
 圭子榖璧男蒲璧此不言璧略也羔取其羣而不失
 類且潔素也鴈取其知時且飛有行列也雉取其性
[002-44b]
 之耿介且文飾也匹讀為鶩野鴨曰鳬家鴨曰鶩不
 能飛騰如庶人之終守耕稼也童子不敢與成人為
 禮或見師友而執贄則奠委于地而自退避之也纓
 馬之繁纓即馬鞅也拾射韝也矢箭也或野外或軍
 中隨所有用之也
婦人之摯椇秬/榛脯脩棗栗
 椇形似珊瑚味甜美一名石李榛似栗而小脯即今
 之脯也脩用肉煆治加薑桂乾之脯形方正脩形稍
[002-45a]
 長并棗栗六物婦初見舅姑以此為摯也左傳女摯
 不過榛栗棗脩以告䖍也長樂陳氏曰禮云無辭不/相接也無禮不相見也欲
 民之無相瀆也又云君子於其所尊不敢質也故貴/至於邦君賤至於庶人以至婦人童子相見不依摯
 不足以為禮摯而不稱徳不足以為義此/玉帛禽鳥榛栗棗脩之用所以不一也
納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備
去/聲所買/反
 吕氏曰不敢以伉儷自期願備妾媵之數而已皆自
 卑之辭也嚴陵方氏曰酒漿者奉祭祀之物不如是/不足以配國君故曰備酒漿埽灑者有家
[002-45b]
 之事不如是不足以配大夫故曰備埽灑凡此皆/主人之謙辭耳故每言備焉備者所以備其乏也
 
 
 
 
 
 
 禮記大全卷二关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号