国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 儀禮識誤 > 儀禮識誤 目錄


[000-1a]
欽定四庫全書   經部四
 儀禮識誤目錄  禮𩔖二儀禮之屬/
 序
 卷一
  士冠禮誤字
  士昬禮誤字
  士相見禮誤字
  鄉飲酒禮誤字
[000-1b]
  鄉射禮誤字
  燕禮誤字
  大射儀誤字
  聘禮誤字
  公食大夫禮誤字
 卷二
  覲禮誤字
  喪服誤字
[000-2a]
  士喪禮誤字
  既夕禮誤字
  士虞禮誤字
  特牲饋食禮誤字
  少牢饋食禮誤字
  有司徹誤字
 卷三
  釋文誤字
[000-2b]
  臣/等謹案儀禮識誤三卷宋張淳淳字忠
  甫永嘉人乾道八年兩浙轉運判官直秘閣
  曾逮刋儀禮鄭氏注十七卷陸氏釋文一卷
  淳為之校定因舉所改字别為是書其引據
  有周廣順三年及顯德六年刋行之監本有
  汴京之巾箱本杭之細字本嚴之重刋巾箱
  本參以釋文疏覈訂異同最為詳核近世久
  無傳本故朱彝尊經義攷以為已佚惟永樂
[000-3a]
  大典所載諸條猶與諸家解説散附經文之
  後尚可綴錄成編其鄉射大射二篇適在永
  樂大典缺卷之中則不可復攷矣朱子語類
  有曰儀禮人所罕讀難得善本而鄭注賈疏
  之外先儒舊説多不復見陸氏釋文亦甚疎
  畧近世永嘉張淳忠甫校定印本又為一書
  以識其誤號為精密然亦不能無舛謬又曰
  張忠甫所校儀禮甚仔細校他本為最勝其
[000-3b]
  見稱于朱子如是今觀其書株守釋文往往
  以習俗相沿之字轉改六書正體則朱子所
  謂不能無舛謬者誠所未免然是書存而古
  經漢注之訛文脱句藉以攷識宋槧諸本之
  不傳于今者亦藉以存其崖畧其有功于儀
  禮誠匪淺小今謹加案語正其得失俾瑜瑕
  不相揜其原本殘缺數處亦攷訂補緝各附
  于下方是書宋史藝文志作一卷而陳振孫
[000-4a]
  書錄解題文獻通攷咸作三卷攷淳自序言
  裒所校之字次為二卷以釋文誤字為一卷
  附其後總為三卷則宋志一卷為傳寫之誤
  明矣乾隆四十五年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-5a]
儀禮識誤序
儀禮未知孰作或曰周公作之也孔子孟子有學禮之
言禮記有讀禮之文當是時固已有簡牘之傳矣決非
秦漢間筆也其制度必出于聖人若曰周公作之則非
淳之所知也漢時言經則離記言記則離經今記附經
之後者又誰也出于孔氏之宅壁者曰禮記河間獻王
之得先秦古書者曰禮記夫禮者今之儀禮記者今儀
禮之記時未有儀禮之名也豈漢後學者覩十七篇中
[000-5b]
有儀有禮遂合而名之歟秦暴焚書禮之見于漢者猶
有古經五十六卷經七十篇記百三十一篇漢之君臣
特不好不尚而已至宣成世大小戴劉向所錄止十七
篇十蓋逸其七八孰謂不好不尚之禍乃甚于秦之焚
之也魯人髙堂生傳士禮十七篇其篇數與今儀禮同
陸德明賈公彦皆以為今儀禮攷之西漢藝文志髙堂
生之禮后倉最明倉以傳大小戴古經者出魯淹中多
天子諸侯卿大夫制愈于倉等推士禮以致天子夫如
[000-6a]
是則髙堂生所傳特士禮爾今儀禮中所謂士禮有冠
昬相見喪既夕虞特牲饋食七篇他皆天子諸侯卿大
夫禮必非髙堂生所傳者不知賈陸二子何據而云爾
漢數六經禮樂與焉厥後樂書亡矣有儀禮在亦復不
取周禮古矣然聖人設官分職之書也至其所用以長
以治者豈能舍儀禮禮記古矣然皆釋儀禮之義若祭
義冠義昬義鄉飲酒義射義燕義聘義是也豈得而先
儀禮班固之論曰六經之道同歸禮樂之用為急固之
[000-6b]
言必有得于先生長者之緒餘而非臆度也古者聖王
重禮以之修身以之齊家以之治國以之平天下以之
豐財裕民以之强兵禦侮厥後狃于淫靡驕倨苟且之
習不惟緩其所急亦既廢之成德致治之具廢而望學
士大夫有日可見之行如三代國之安富尊榮如三代
所以難也鄭康成收拾于大小戴及劉向别錄中參以
今古之文定為之注其書已不純古矣陸德明因劉范
二家之音作為釋文劉之本如以時為旹以糟為
[000-7a]
洗為淬以韁為繣以御為衙與德明本異矣德明之本
尚非劉本其可謂純鄭乎至賈公彦所據作疏之本又
德明所謂亦作又作或作之本也公彦論鄉飲酒執觶
興洗北面之句云俗本有盥字案興洗永樂大典原本/作興所今據經文改正
然則今之本又公彦所謂俗本也此書之傳如是而已
歲久而文益訛既訛而莫之訂禮之又失其誰尤乎乾
道七年春今兩浙轉運判官直秘閣曾公來守是邦承
洊歉之餘究心于理務廣上恩其効績之著至于風雨
[000-7b]
時癘疫息越明年夏欲植教本肇鋟儀禮孔子曰禮儀
三百威儀三千待其人而後行公豈其人也淳初與謝
黔論學曰論語曰子所雅言詩書執禮又曰興於詩立
於禮又曰學詩學禮學其在是乎相與取詩禮歸而誦
之數年黔皆終卷且萃其説淳敏不類未能半也而成
歲之漂黔不克免淳愴孤陋其學旋廢案成歳之漂未/詳其義據上言
淳初與謝黔論學似/謂謝黔終年漂流頃攖私喪閲喪祭之禮以省所忘
憒憒莫能再讀公以淳嘗識此書也命之校之淳亦幸
[000-8a]
此書之且有善版也遽拜不辭此書初刋于周廣順之
三年復校于顯德之六年本朝因之所謂監本者也而
後在京則有巾箱本在杭則有細字本渡江以來嚴人
取巾箱本刻之雖咸有得失視後來者為善此皆淳之
所見者也淳首得嚴本故以為據參以羣本不足則質
之疏質之釋文疏釋文又不足則闕之蓋不敢以謏見
斷古經也監本者天下後世之所祖巾箱者嚴本之所
祖故其有誤則亦辨之餘則采其所長而已既畢裒其
[000-8b]
所校之字次為二卷以釋文誤字為一卷附其後總三
卷題曰儀禮識誤豈獨以識儀禮之誤亦以自識其誤周易要義 易翼傳 文公易說 易學啟蒙小傳 周易輯聞 用易詳解 淙山讀周易 周易傳義附錄 易學啟蒙通釋 三易備遺 周易集說 讀易擧要 易象義 易圖通變 讀易私言 易附錄纂註 周易啟蒙翼傳 易纂言 易纂言外翼 易源奧義 周易程朱傳義折衷 周易衍義 易學濫觴 大易緝說 周易本義通釋 周易本義集成 大易象數鈎深圖 學易記 周易集傳 讀易考原 易精蘊大義 易學變通 周易會通 周易圖說 周易爻變易縕 周易參義 周易文詮 周易傳義大全 易經蒙引 讀易餘言 啟蒙意見 易經存疑 周易辯錄 易像鈔 周易象旨決錄 易象鈎解 周易集註 讀易紀聞 葉八白易傳 讀易述 像象管見 周易易簡說 易義古象通 周易像象述 易用 易象正 卦變考略 古周易訂詁 周易玩辭困學記 易經通注 日講易經解義 御纂周易折中 御纂周易述義 讀易大旨 周易稗疏 易酌 田間易學 易學象數論 周易筮述 仲氏易 推易始末 春秋占筮書 易小帖 易俟 讀易日鈔 周易通論 周易觀彖 周易淺述 易原就正 大易通解 易經衷論 易圖明辨 合訂刪補大易集義粹言 周易傳註 周易傳義合訂 周易玩辭集解 惠氏易說 易翼宗 周易孔義集說 易翼述信 周易洗心 豐川易說 易漢學 易例 易象大意存解 周易章句證異 乾坤鑿度 易緯稽覽圖 易緯辨終備 周易乾鑿度 易緯通卦驗 易緯乾元序制記 易緯是類謀 易緯坤靈圖 尚書注疏 洪範口義 書傳 尚書全解 禹貢指南 尚書講義 夏氏尚書詳解 禹貢說斷 增修東萊書說 尚書說 五誥解 絜齋家塾書鈔 書經集傳 尚書精義 陳氏尚書詳解 融尚書解 勉齋集 北溪大全集 山房集 橘山四六 竹齋詩集 後樂集 華亭百詠 梅山續稿 菊磵集 性善堂稿 漫塘集 克齋集 芳蘭軒集_二薇亭詩集 西巖集_清苑齋詩集 瓜廬集 洺水集 龍川集 龍洲集 鶴山集 第一冊 鶴山集 第二冊 西山文集 方泉詩集 東山詩選 白石道人詩集 野谷詩稿 平齋集 蒙齋集 康範詩集 清獻集 鶴林集 東澗集 方是閒居士小稿 翠微南征錄 浣川集 漁墅類稿 安晚堂集 滄洲塵缶編 四六標準 篔窗集 友林乙稿 方壺存稿 鐵菴集 壺山四六 默齋遺稿 履齋遺稿 臞軒集 東野農歌集 敝帚槁略 清正存稿 寒松閣集 滄浪集 泠然齋詩集 可齋雜槁 可齋續槁 後村集 澗泉集 矩山存稿 雪窗集 文溪集 庸齋集 彛齋文編 拙軒集 玉楮集 靈巖集 楳埜集(梅野集) 恥堂存稿 秋崖集 芸隱橫舟稿 蒙川遺稿 雪磯叢稿 北磵集 西塍集 梅屋集 孝詩 字溪集 勿齋集 巽齋文集 雪坡集 文山集 文信國集杜詩 疊山集 本堂集 竹溪鬳齋十一槁續集 端平詩雋 魯齋集 潛山集 須溪集 須溪四景詩集 葦航漫遊稿 蘭臯集 雲泉詩 嘉禾百詠 柳塘外集 碧梧玩芳集 四明文獻集 覆瓿集 閬風集 北遊集 秋堂集 蛟峰文集 秋聲集 牟氏陵陽集 湖山類稿 晞髮集 梅巖文集 四如集 霽山文集 潛齋文集_鐵牛翁遺稿 勿軒集 古梅遺稿 佩韋齋集 廬山集 西湖百詠 則堂集 富山遺稿 真山民集 百正集 月洞吟 伯牙琴 存雅堂遺稿
关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号