国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 篁墩文集 > 篁墩文集 卷六十七


[067-1a]
欽定四庫全書
 篁墩文集巻六十七  明 程敏政 撰
 詩
  十月二十七日出都城
供奉金鑾十四霜寧親恩許暫還鄉花驄逺給從官廏
寶鏹分頒出尚方行色漸驚殘臘到歡心那説畏途長
篁墩宅畔寒梅樹定發新花候解裝
  盧溝别諸親友
[067-1b]
夕陽初下古城頭雪浪凝寒沸不流多謝同袍舊知己
殷勤相送過盧溝
  晩次良鄉
晩宿良鄉舘離家第一程便應今日夢南北兩關情
  早發
古城衰栁散朝鴉撫景全忘驛路賖山色西來寒潑黛
日光東出暖蒸霞逺人僕僕行躔費一處揺揺酒幔斜
此去前村知己近耳聞雞犬隔林譁
[067-2a]
  涿州道中錄野人語良鄉/役夫
我行范陽道水次遇老叟時當孟冬盡破褐露兩肘邂
逅一咨諏向我再三剖哭言水為沴天意苦難究今年
六月間一日夜當丑山水從西來聲若萬雷吼水頭高
十丈没我堤上栁手指官路旁瓦礫半榛莽昔有十數
家青帘市村酒人物與屋廬平明蕩無有水面沈沈來
忽見鐵樞牖數日得傳聞水蝕紫荆口老稚隨波流積
屍比山阜逺近皆湯湯昏墊弗可救如此數月餘乃可
[067-2b]
辨疆畝下田盡沮洳高田剰稂莠農家一嵗計不復望
升斗官府當秋來催租不容後嗟嗟下小民命在令與
守更有觀風使仰若大父母見此如不聞恐或坐其咎
我民千餘人血首當道叩始獲免三分有若釋重負奈
何急餘徵日日事鞭毆夫征又百出一一盡豪取悲哉
一村中竄者已八九老夫家無妻一兒并一婦兩孫方
提攜儘可慰衰朽豈期天不弔一旦遂窮疚一兒水中
没一婦嫁隣某兩孫鬻他人償官尚難勾老身自執役
[067-3a]
有氣孰敢抖反羨死者安苦恨生多壽詔書開賑濟奉
者有賢否終為吏所欺此食亦難就與其餒填壑不若
舉身走一飽死即休寧復念丘首呼天一何高呼地一
何厚我聞老叟言垂涕者良久恭惟天子聖化澤被寰
囿聲色弗自御遊畋敢誰誘稼穡深所知真如古明后
庶徵豈不諳一變故非偶無乃諸臯夔此責當敬受誰
謂斯民痛不可事灸我亦食人禄深慚結朱綬豈無
致澤心無地可藉手立馬野踟蹰悲風動林藪
[067-3b]
  遇廣東守臣進鸚鵡
緑衣朱喙隴山禽入貢新從廣海潯輦致已聞經萬里
購求何説費千金奉宸固表王人敬却獻誰知主上心
不見韓公嗟二鳥馬頭回看一長吟
  新城公館夜夢亡弟借邵文敬主事壁上留題
  韻
弟兄無分過中年千里雲山望眼穿地下有時還見汝
人間無路可呼天英魂彷彿歸何處此夜分明到我邊
[067-4a]
公館北風吹夢醒不知衾枕已汍然
  渡白溝
白溝東下水如襟不盡行人弔古心戍壘風雲流㫁岸
農家煙火半空林往來此日通燕粤興廢千年說宋金
似有漁郎知此意櫂歌聲入水雲深
  雄縣城南潦水成湖渡二十餘里
雄縣城南初問津一片湖光青鏡勻櫓聲幽軋頗清耳
帆尾招揺如喚人江南路景或轉徙冀北征夫多苦辛
[067-4b]
扣舷笑欲問河伯海水桑田今㡬春
  晩行至任邱任邱舊屬鄭州州今廢止餘空/城中有鄭市鎮扁鵲墓在道傍
風塵獵獵馬蹄翻旋覺殘陽下古原五里路中三渡水
十家村裏九頽垣一抔尚指盧醫葬兩壘空餘鄭市存
此夜客懐應漸好計程明日到鄉園
  過石門橋舖
道上人稀日出遲弊裘風起不勝吹馬行氷地如臨鏡
鴉啄霜田似閲碁野寺飰時鐘隠隠誰家畊處塚纍纍
[067-5a]
晨門一去無消息竚立河梁有所思
  至河間之明日拜掃先世賜塋
勢擁長岡面四岑千章喬木藹成林幽堂結聚乗生氣
天語昭回煥徳音百世幸培先業厚一家難報主恩深
敢將衣錦誇鄉里忠孝相傳本夙心
  發河間出南門拜外祖林處士墓遂至舅家飲
  别
騎出瀛東門朔氣侵衣裳巋然外家塚枕此官道傍下
[067-5b]
馬一頓首草木寒無光去塋數舉武升我舅氏堂舅年
六十餘鬢髮驚蒼浪老妗悲且喜叩我家事詳賤子再
拜言有親天一方晏嵗東南征岐路多風霜憶昔四小
甥玉立森成行豈期中道間少者多淪亡人生若電火
展轉摧中腸矧兹逺行役聚散安可常但願母家好慶
逺流彌長盡此酒一尊别淚紛瀼瀼去住兩凝睇古木
留殘陽
  途中寄别官主事廉
[067-6a]
澇水潺潺似海流嵗功那得半分收眼看餓殍盈官路
手奉恩綸出帝州生意漸回千里望夙心應慰九重憂
明年二月還過此擬有歡聲達冕旒
  獻縣望河間獻王墓
吕嬴播虐燄天下無典籍楚賊嗣其兇掌故不能匿迨
彼馬上公儒者猶失職更化凡㡬年書禁始銷熄斯文
天有意宗賢起王國開府兩河間恭文自天識憫兹簡
冊灰訪購靡餘力遂令先王書次第乃有得緬懐仁義
[067-6b]
風禮樂餘漢䇿高丘獻城東寒日下荆棘後生已千載
私淑仰遺徳
  渡滹沱河
寒風挾霜起氷浪從西來下觸㫁橋柱碎此千瓊瑰流
響甚清冽驚波屢盤洄官舟大如掌疾櫂過南隈古來
濟川人感激多良材
  阜城晩遇南京戸部張彦質郎中附奏江南旱
  灾
[067-7a]
詔使頻年發皇恩豈不覃水方渰冀北旱復苦江南天
意嗟何極民生半不堪同袍夜相語禄食漫懐慚
  阜城南門過御莊鋪乃劉豫始生之地
白草和煙覆矮牆一間茅屋野茫茫居人不唾劉郎僣
猶把亭名號御莊
  景州望董子祠
先哲巍巍老仲舒古祠猶枕舊園居一時仁義江都相
百世淵源魯國儒稍慰夙心思奠水仰瞻遺像欲停車
[067-7b]
後生碌碌成何用翹首風前思有餘
  書所見十四韻
大水那能望有年恤民恩詔喜拳拳事憑公廪終難濟
情到官莊最可憐河間一府官莊共一百三十餘處少/者三五百頃多者千餘頃甚至有跨
縣/者占取膏腴多極萬索來金穀動盈千税於子粒偏加
公田畝起科多至三升/官莊畝起子粒三斗賦入荒年亦未蠲今嵗凡被/災之處或
免三五分或免七八分或全/免惟官莊畝科銀一錢二分港次半收煙火價凡近莊/蘆葦場
不許人樵樵者皆/先納煙火錢方許野中分握草場權凡近莊草地有官/馬入其域不論千
[067-8a]
百數悉拘之每馬科/銅錢三十文始釋雞豚已盡田間利凡官莊納子粒/時二頃附納一
豬一頃附納一羊或/一鵝二十畝納一雞舟楫仍需水面錢近官莊地被水/没者往來必須
舟渡毎舟月科銀三錢謂之水面錢/其田在官河兩岸者亦終嵗科此錢泛使不禁頻去住
莊主每嵗四季遣人徵子粒諸色其家臣八人率游手/六七輩直入官府呼叱守令日需下程雞酒魚麵諸物
官府不/能詰小民何日許安便伐殘桑棗惟餘地典盡車牛
莫訴天今嵗大水桑棗多死者因伐以償官莊/地中寸草不生車牛俱賤折售于官莊罪縶便
連兒女輩每子粒不敷莊主即遣人拘囚民間子/女有捶死者有因而汙之者其苦最甚鞭笞
寧計令丞員獻縣令被莊主笞四十㡬/死予過其境猶曳杖來迎屋廬毁廢淪波
[067-8b]
自䧸縣以南㡬千里不復成/村十室所存惟一二頽垣老弱流離委道邊糠粃
無端爭入市河間一帶市中賣糠及哇哇者/取豕食和水而取其汁以食人酒漿那復
敢開㕓河間以南村中/不復有酒家監門有淚揮圖上守土何人達
帝前愧我身非觀察使傷心聊述紀行篇
  日出入行
朝看紅雲出東海暮看紅日沈西山西沈東出不自已
行人到此傷心顔家居徽歙間身綴蓬萊班南親闈兮
北帝闕古來忠孝兩難盡此途此去終來還仰天戴日
[067-9a]
歌一曲不覺清淚流潸潸
  過永昌橋野老云太宗靖難過橋以舊名晉起
  不雅特更今名
界石巍巍表縣封永昌橋上午隂濃漁郎不復歌前代
野老猶能説太宗㡬里䕶村堤似玦大河分派水如龍
臨風不覺徘徊久極目高唐已暮鍾
  過南鎮店二首
隂靄如滋穉麥野風時振枯桑午市方趍南店早行已
[067-9b]
屇東昌
林外依依煙火道中轆轆車聲廢碣猶傳蒙古短亭正
及荏平
  荏平道中
落日荏平道孤村未掩關望中青隠隠人説是陶山
  入東平山中古墳以百十數殘碑㫁磉多有年
  月可識
山過東阿兩路分草中無限昔人墳等閒却忘征驂苦
[067-10a]
貪看殘碑到夕曛
  東阿王
我愛東阿王翩翩貴公子雖讀萬巻書日日弄文史已
乖弟兄好更遂君臣理盜漢者何人胡不相諫止所以
大道行重義不重死凄凉豆箕詠掩巻吾不齒當年開
國地寂寞小山趾諒哉朱昱心千載有餘恥
  梁顥墓
 顥年四十餘登第官至秘書卒年五十餘子固亦
[067-10b]
 登第為執政官名載宋史而當時好事者傳其八
 十二舉狀元至其子孫亦無知者詩以訂之
四十登科五十亡史書猶載秘書梁誰將鶴髮欺公道
遂使龍頭失故常世俗固應多信耳子孫何得誤傳芳
有靈地下還知此獨對泉臺笑㡬場
  汶上
家家文石甃街渠盡是頻年伐塚餘所獲自收金玉外
不知曽見殉書無
[067-11a]
  夜次兖州寄安邱王府教授鄒鈍夫
半生交契説鄒陽年少才名獨擅場誰意兔園今白首
只將詞賦動梁王
  寄衍聖公
闕里巍巍入望中後生山仰意何窮文光逺燭奎星上
聖澤長隨泗水東崇徳已隆昭代禮象賢當有素王風
十年濫接葭莩契寸札殷勤託便鴻
  兖州東南望孔林居人謂之夫子塚云在九龍
[067-11b]
  山下其山九峯故名
闕里何年到匆匆一望間人言夫子塚正在九龍山
  嶧山歌
行人朝行嶧山下山色凌寒翠堪把秀峯斗絶倚穹霄
複嶺蜿蜒走平野路傍岩石亦嶮巇上似熊羆下牛馬
征夫為我一一言數十殘碑尚堪打不知何代帝王來
馳道猶存古磚瓦靈湫一眼透山巔時有風雷起長夏
土老能占絮帽雲刻日甘霖應時灑於中勝境難具論
[067-12a]
洞府多藏石尊斚入眼方知造化工披圖始覺丹青假
蹇予素乏塵中緣最是平生愛山者驅馳未暇一登臨
浩蕩襟懐向誰㵼思將短曲慰山靈安得長才繼騷雅
  鄒縣城南拜亞聖祠下
萬年文運若循環此道誰堪繼孔顔但使七篇當世用
便應三代舊風還子孫故里題鄒國俎豆嚴祠對嶧山
下馬望塵修敬處夕陽川上水潺潺
  憩滕南郵亭
[067-12b]
家山疑在望中青征馬蕭蕭此暫停屈指過江南北路
還過百二短長亭
  九日怨十章
 亡弟克寛始生日在嵗之重九自號稔菊每自江
 南赴北京秋試弗利輒過是日乃告歸滕縣道中
 馬上忽忽念此殆不能為懐因集古詩十絶題曰
 九日怨用以泄予之哀思焉
黄花半老清霜後憶弟看雲白晝眠妙質不為平世得
[067-13a]
悠悠生死别經年
滿城風雨近重陽馬上誰家白面郎時復看雲淚霑臆
寒花猶作去年香
懐抱何時得好開陶然共醉菊花杯一行書寄千行淚
竹死桐枯鳯不來
惠連羣從總能詩一夜霜風凋玉芝叢菊兩開他日淚
欲懽無復似當時
此身那得更無家節及登高忽嘆嗟人面不知何處去
[067-13b]
一年容易即黄花
南菊再逢人卧病浮雲世事欲如何哀歌未㫁城鴉起
鴻鴈不來風雨多
物色生態能㡬時九日尊前有所思遥知兄弟登高處
此恨綿綿無絶期
愛而不見心㫁絶瘦馬獨吟真可哀寄與風光共流轉
菊花從此不須開
與君今世為兄弟未必秋香一夜衰古往今來只如此
[067-14a]
九重泉路盡交期
遍挿茱萸少一人蒼苔白石已成塵人生在世長如客
更結來生未了因
  彭城廢縣南謁漢高祖廟
古原荒樹倚村斜高廟威靈亦可嗟警蹕千年餘塑馬
鐃簫終夕舞神鴉碭山落日銷雲氣睢水寒風捲岸沙
漢楚興亡那復問一龕燈火屬僧家
  徐州望子房山山上有祠
[067-14b]
子房祠在望中岑蔓草寒煙尚可尋五世報韓終有恨
一時興漢本無心書傳黄石知真假名配青山自古今
立馬斜陽無限思天教風壑助豪吟
  徐州驛舍竹林可愛
徐州驛裏蕭蕭竹好手應難入畫圖北客南來初見此
不勝清思繞江湖
  不寐
千載逍遥堂獨卧愁不語北風吹竹林一夜響寒雨
[067-15a]
  徐王墳
兆域巍巍近鳯陽萬年坤徳此開祥當時不是靈源厚
異姓誰封一字王
  夾溝山中夜行
馬渡夾溝東溪橋卧㫁虹夜闌群動息月出四山空物
色歸塵外天形入鏡中兹遊奇絶甚琢句恨難工
  同年范嘉龍御史於大店驛相候叙話良久乃
  别
[067-15b]
浮生聚散若飛蓬驛舍那知此㑹同可是故人非白眼
獨勞前路駐青驄雲回峻嶺朝含日霜入疎林夜戰風
近事怱怱談不盡出門車馬又西東
  固鎮驛早發集古二首
中夜起坐萬感集有時顛倒著衣裳病身最覺風露冷
離思杳如關塞長
正睡夢中行十里東方明星亦不遲但見烏帽出復没
馬首東來知是誰
[067-16a]
  渡淮次濠梁
萬里無風起片雲中流一緑浩沄沄源從桐栢山中瀉
路自濠梁驛下分賈客帆檣依岸宿皇陵鐘磬隔城聞
逢人欲問觀魚樂莊子臺前又夕曛
  中都形勝
境當南北建中都形勝遥應古亦無四望河山圍太寢
仰知天地肇皇圖復田萬世還過漢開國元年尚紀吳
立馬臨淮城下路五雲回首欲嵩呼
[067-16b]
  鳯陽南二十里陟小嶺望見環滁諸山
一時飛思薄青㝠水墨圖開萬里屏若個溪山幽絶處
釀泉聲繞醉翁亭
  沙磵鋪山行
獵獵寒風吹日黄山中隨處磵聲長不知早稻皆成草
猶自涓涓下野塘
  鳯陽南行失道誤趍定逺
自我為近臣塊坐今㡬春出門將何之引躅隨他人南
[067-17a]
行二十日但喜郵亭勻渡淮宿濠梁亹亹夜問津曉入
定逺山四顧驚荒榛人言此道非迂逺難具陳跋馬重
嘆息寒日吹沙塵古來賢達士岐路多霑巾安得指南
車慰此長途身
  池河驛山行二首
隔宿風銷野際登時日出林端牛羊自占坡暖鵞鴨不
知水寒
古寺火燒梵㙮空壇水没田塍行人時復駐馬野老適
[067-17b]
來負薪
  途次偶成
寸寸田塍接磵阿一叢茅屋枕坡陀馬蹄已近江南路
漸覺人家水竹多
  大鎗嶺
四顧峯巒劍㦸攅丹梯百折暗中盤凝眸叵測東西闊
仰面惟愁上下難土著已諳猶足弱客遊雖壯亦心寒
我來疑是兹山幸欲寫微名石上刋
[067-18a]
  晩過大栁樹驛南京三衞/丹峙山中
大鎗嶺下馬頻揮大栁岡頭客漸稀烈火燎原虓虎避
疾風驚草雉雞飛山迴轉覺郵亭逺月下先愁驛路微
野戍誰家多種竹旅懐當此更依依
  月夜渡清流關
壁立萬仭清流山横截萬古清流關人間險固不可少
老天生此青孱顔平生細讀五朝史柴郎亦是奇男子
斬關縳取二將軍㸃撿真人入驅使我來弔古當窮冬
[067-18b]
隂崖草木號天風當時戰處杳無跡惟有明月留山中
聖代車書㑹同久此地無勞置官守長歌一曲下關來
夜市還沽釀泉酒
  次滁陽贈州守劉煥
瑯琊山下水聲長六一堂前草樹荒駐馬喜逢劉郡守
風流猶解說歐陽
  早發滁陽戲題
夜到滁陽只困眠去時纔及五更天匆匆諭徳人應笑
[067-19a]
何不來嘗庶子泉
  過家君舊任太僕所居聞當時及門者惟典術
  魏延一人
行雲落日繞鄉園廏馬如龍草自蕃聞說舊時門下客
蕭條惟有魏生存
  望瑯琊諸山不及遊典術魏延追及誦吾同年
  莊孔陽司副四十年來方一到之句不覺笑
  曰孔陽謝病居江浦去滁不百里而近尚半
[067-19b]
  世一至况碌碌我輩乎馬上次韻一首以示延
  便中寄聲孔陽未必不為之撫掌也
林壑分明自一寰釀泉聲出兩峯間百年紙上看陳迹
寸日忙中負此山到處僧為風月主生來誰似水雲閒
逃名更笑莊周懶半世方成一往還
  和州香淋寺浴湯泉
山根流出暖湯湯暗處斜分到石堂千里風塵消半霎
一團和氣靄中央何年混沌初開竅此地温柔别是鄉
[067-20a]
浴罷不知將夜半老僧頻換佛前香
  渡江次采石
二十年來塵鞅中臨江喜遇快哉風六朝隠隠寒山翠
萬里沈沈夕照紅絶海舟航南北共兼天波浪古今雄
擬沽采石磯頭酒澆我平生磊磈胸
  李白墓
誰見吟魂月裏歸臨風懐古思依依史中出處猶真偽
地下形骸果是非采石人家空奠酒盛唐詩派不傳衣
[067-20b]
騎鯨浩氣今安在一片江流蕩落暉
  冬至行慶賀禮于太平府中
一線陽隨夜氣生瞻天隨例拜江城不知此際文華殿
誰導青宫鶴駕行
  黄池
黄池鎮下曉揚舲扶上肩輿尚見星草結鮮紅鵶眼粟
竹揺蒼翠鳯尻翎人家愈覺園林密郵舍初分道里停
已過江南三百里鄉音入耳漸中聽
[067-21a]
  太平山行
江南風土最怡情臨水人家分外清輕櫂野航如使馬
密栽高竹似連城好山隔岸開真畫絶磵流泉奏古笙
北去定應勞夢想題詩留與白鷗盟
  敬亭山
青山一萬仞我愛敬亭名勝槩一千里分疆及數城不
夸遊目騁轉覺道心生李白題詩在風流續未成
  宿宛陵書院
[067-21b]
自從刪述來詩道㡬更變騷些無遺聲漢魏起羣彦謝
絶及宋沈入眼已葱舊頽波日東馳李杜出而殿當時
多渾成豈必事精鍊云胡倡唐音趍者若郵傳坐令詩
道衰花月動相眩千載宛陵翁惟我獨歆羨翁詞最古
雅翁才亦豐贍一代吟壇中張主力不勌遂使天地間
留此中興巻如何近代子落落寡稱善紛紜較唐宋甄
取失良賤無乃久浸淫曽靡得真見渺渺嵗將夕南來
宛陵縣頓首升翁堂松竹猶眷眷感慨撫陳跡江水一
[067-22a]
再奠我心夙景仰我學誠襪線上想三百篇斯境復誰

  寧國縣道中
宣歙巍巍接縣封忽驚身世得奇逢高懸石棧三千丈
四合雲峯百萬重野廟鬼神疑作怪水田蛇虎動留蹤
人言此去仍多景自保看山力未慵
  早發湖樂鎮過黄木嶺遇佐時及鄉人來迎
湖樂鎮下更未闌黄木嶺頭山火寒峯腰霜滿一尺徑
[067-22b]
磵底風生千仞灘歸心急喜到家好側足方知行路難
前途忽與故人接相對不覺成悲懽
  過叢山關入績溪界巧溪橋
江南江北路迢迢馬上朱顔漸覺凋今日故鄉初入眼
叢山關下巧溪橋
  十里巖
不知何代起神雷鑿此雙峯壓路開數㸃落星浮水次
一灣晴雪灑岩隈詞人試險身全汗劍客臨風志未灰
[067-23a]
我欲深鑱崖石上改封君作大飛來
  至家
終日思歸今始歸故人喬木尚依依庭闈喜極翻成泣
手足情深事已非良夜却虛姜氏被半生長負老萊衣
愁來便欲求終養恩詔丁寧未敢違
  謁先塋于水橋干
松蘿山色蕩朝暉先壟依然樹一圍累葉相承支系在
百年今見𦕈孫歸堅珉近勒尚書表故篋猶傳相國衣
[067-23b]
我願宗人勤種徳㡬家文獻重南徽
  哭亡弟克寛于南山堂僧舍
寸心如折淚如麻恨殺鴒原日易斜黄巻有期承世業
朱顔無分樂年華佛前已悟身為幻夢裏長驚目是花
千里逺來多為汝有靈今夕定還家
  汪王廟王諱華隋末保據歙宣杭睦饒婺六州/稱吳王唐初内附封越國公土人徳其
  全郡之功廟食/至今子孫最盛
聞説真人起晉陽六州圖籍便歸唐干戈竟免群生難
[067-24a]
簮笏宜傳百世芳封誥尚存題越國史書全失紀吳王
叢祠香火年年盛知是英魂戀故鄉
  五顯廟
五嶺巍巍奠一州炳靈寧不異長流火旗雲馬分明見
風魃山魈次第收滿坐遺形如伯仲當時封爵比公侯
神功最是難忘處嵗嵗居民慶有秋
  拜先世祖陳將軍忠壯公廟于篁墩公諱靈洗/以布衣起
  兵禦侯景保全鄉州/諡忠壯公廟在祀典
[067-24b]
僣侯東下勢難支出處如公最有辭忍見松楸汙賊手
徑提戈甲濟王師兩朝勲徳收前史一郡蒸嘗奉古祠
再拜遺容風動幕凜然猶是起兵時
  拜先世祖晉新安太守府君墓于雙石府君諱/元譚以
  循吏賜第新安新安之程/皆其後事具方虚谷碑
南朝遺跡半無聞我郡猶傳刺史君當日循良開甲第
至今行旅識荒墳百年守令孤芳在萬指兒孫一派分
不見墓田雙石磉白楊寒雨晩紛紛
[067-25a]
  紫陽書院專祠文公鄉賢祔食/院額宋理宗親書
千載山堂倚故墟兒童能識紫陽朱鄉賢依附襟裾末
縣令周旋俎豆餘恩典近延徽國譜奎文猶刻理宗書
平生學道全無似九拜趍庭愧小儒
  拜先世族祖宋丞相文清公元鳯祠宇墓于古
  城關積慶寺
石獸行行草樹間往來人説古城關先靈幸託青蓮宇
上相曽分玉筍班一族再分昭穆序百年初識祖宗顔
[067-25b]
非才豈足光徳負此穹碑勒墓山祠墓碑文/予所製也
  臘月半後祠堂前并後園梅花盛開敬次家君
  巻中舊韻二首柬克儉
年來空對寫生堂的見氷容自不常疎影似龍清戰月
貞心如鐵冷欺霜秪知菉竹堪為友轉覺凡花不是香
風味獨當充鼎實肯隨脂粉媚含章
亭亭玉立晩風前春意終歸雪意先後院根如前院好
南枝花比北枝妍邊城舊曲吹山月姑射新妝照水天
[067-26a]
明發定應勞夢想乞將消息往來傳
  先忠烈王遺蹟十二詠
 王諱靈洗徽之休寧人當梁末以布衣起義兵禦
 侯景之亂州郡獲全後為大將屢立戰功封重安
 縣公以卒贈鎮西將軍開府儀同三司諡忠壯生
 子二十二人其𦙍愈盛凡徽之程皆祖之而土人
 徳王之功者因相與廟祀至今宋號其額曰世忠
 累封廣烈孚佑顯應忠惠侯加封忠烈顯惠靈順
[067-26b]
 善應公元時再拜進王封本朝載在祀典出處之
 詳具于史傳然其遺蹟在鄉郡最多而散出無紀
 敏政輒收萃之以便子孫觀覽其所未知者尚俟
 他日追補焉
  射蜃湖公所居在篁墩湖側湖之神嘗夢見于/公曰吕湖蜃將恣陷篁墩諸村明當與
   之決戰披白于肩者我也敢求助于公明日/公俟于湖上頃之霧晦水聲洶洶兩牛角于
   湖上而肩白者屈公一矢中其黑者已而晴/明湖水皆赤不踰夕有黒蜃斃于吉陽灘下
青草湖隂路神人跡尚留雕翎方出彀蜃氣不成樓亂
[067-27a]
石灘聲急連村樹色稠英魂知不散時向此中遊
  白石阡公射蜃後有黄冠叩門曰感公厚徳/無以為報引公至黄牢山下以白石
   志之曰遷此可暴貴也言/訖不見公奉母夫人葬焉
湖上妖氛滅山前吉兆開黄冠離水府白石定泉臺墓
碣龜仍在㝠儀獸半推年年寒食雨時見逺孫來
  相公木射蜃湖中有巨木相傳為射蜃時所/立棚木也更代猶存漁者觸之必有
   禍號曰相公木以公為/開府儀同三司故云
棚木長千尺蜿蜒距水涯皴皮躔荇帶老色映蘋花雷
[067-27b]
雨春驚蟄星河夜汎槎漁舠莫輕近神物此為家
  鼓吹臺公起鄉兵拒侯景時嘗率諸少年習/戰湖上傳聞風雨之夕猶有鼓吹聲
壯士昔登臺鄉兵取次裁鳴鼙催陣起吹角召軍回舊
事傳遺老荒臺没草萊至今風雨夕猶訝戰聲來
  鏵卜橋公破賊後散兵于農方自負鏵入田/而朝命適至公倉皇以鏵置水中卜
   休咎得吉卜/焉橋因以名
荷鋤方出郭徵詔忽臨身問吉占田具祈靈拜水神風
雲曽得意溪壑自生春竚立長橋下悠悠跡未陳
[067-28a]
  洗馬池公與侯景别將/戰後洗馬于此
山前收戰後洗馬向晴波髀肉加鞭久腰痕受箭多敵
兵愁棄甲征戍喜投戈舊蹟無尋處沙頭剰緑莎
  射的山公將兵過旌徳抽矢/射山誓平侯景故名
空山崖石上羽鏃半留形鳥過不敢下苔封疑有靈子
孫傳野史守令刻新銘亦有南開府忠勲繼汗青
  㰱血臺公與諸將討侯/景㑹盟于此
勤王初受命仗劍即登壇左袒人爭奮中興事不難令
[067-28b]
巖朱雀幟盟重白雞盤想像臨戎處荒山草木寒
  相公湖公故宅盡為湖時有巨魚出沒人/不敢取天氣清晏時見宫室其下
將軍本龍種居處化淵中變態時常見真游路不通渚
宫隨燭顯海市向陽空不是多遺愛人爭説相公
  千年木公自營兆域祝曰子孫能大吾門當/生大木既而生櫧木一株大且十圍
   後為風雨所偃旁出/二枝宋時猶合抱云
嘉木何年種巃嵸䕶古墳蛇皮斜溜雨龍角上排雲手
植傳鄉土神遊隔世氛子孫今萬𣲖冠珮日紛紛
[067-29a]
  相公壇公薨後土人於千年木下/為壇奉祀以社公配焉
結壇嘉樹下村賽鼓逢逢老穉冠裳雜雞豚俎豆豐靈
旗朝送雨神馬夜嘶風自是隂功厚年年配社公
  世忠廟宋時鄉人以公靈應請立廟朝議以/公為趙忠臣嬰之裔元累封忠烈王
   本朝載/在祀典
立孤人去逺孫子更流芳忠節高千古神功被一方舊
祠傳異代新爵換真王何幸南歸便焚香拜寢堂
  東密巖乃先世祖都使公澐淘兄弟起兵拒黄
[067-29b]
  巢處
萬仞巉巖百里長此中曽蹶草頭黄衣冠稅駕趍行在
兄弟登壇守故鄉一代風塵山戍逺千家煙火石臺荒
水田折㦸時常露知是先人舊戰場
  齊雲巖上有𤣥/武觀
四山回合杳難窮翠錦屏開面面工巨石穿雲成戸牖
半崖飛雨作簾櫳地靈今古神先據境隔仙凡路可通
極目丹邱何處是巍巍樓閣起天中
[067-30a]
何年絳節此中停五老依然䕶紫庭鐘鼓分頭雙岫碧
香爐當面一峯青匡廬未敢爭誰秀𤣥武應知不自靈
勝覽日斜歸未得細磨蒼蘚讀碑銘
  古城巖
乗閒來上古城巖石洞深深似隔凡疊巘每迎神馭下
危峯疑出鬼工劖一溪寒水圍青嶂萬壑天風響翠杉
知是何人先到此㫁崖高處刻題銜
  次宋縣令鄒補之巖口石壁留題之作
[067-30b]
不見當年舊縣基獨留孤廟想陳隋水過山脚無尋處
路繞雲根有㫁時雉堞草荒埋廢礎鵞峯苔老剥殘碑
危闌却倚青㝠望入眼分明自有詩
  松蘿山
雙峽中分一徑通寶坊遥隔片雲東四時山色涵空翠
萬折泉聲瀉㫁虹清愛竹孫穿凍雪靜聞松子落香風
登高兩屐吾方健攜手無因得賛公
  㫁石村
[067-31a]
大星何日墜滄浪㸃破風前一鏡光野櫂偶來幽磵側
古詩誰刻㫁崖傍丹梯恐躡蒼苔滑雲碓時舂白稻香
西望欲窮山盡處石人峯倚暮天長
  飲楊浚明推府宅夜歸宿城隍道院
醉投琳館一燈殘葉上蕭蕭雨未乾乍入故鄉翻似客
倘成新社即辭官好山有約遊方健勝地無塵夢亦安
半夜涼風吹酒醒恨無竒句寫琅玕
 
[067-31b]
 
 
 
 
 
 
 
 篁墩文集巻六十七


关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号