国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 篁墩文集 > 篁墩文集 卷六十七


[067-1a]
欽定四庫全書
 篁墩文集巻六十七  明 程敏政 撰
 詩
  十月二十七日出都城
供奉金鑾十四霜寧親恩許暫還鄉花驄逺給從官廏
寶鏹分頒出尚方行色漸驚殘臘到歡心那説畏途長
篁墩宅畔寒梅樹定發新花候解裝
  盧溝别諸親友
[067-1b]
夕陽初下古城頭雪浪凝寒沸不流多謝同袍舊知己
殷勤相送過盧溝
  晩次良鄉
晩宿良鄉舘離家第一程便應今日夢南北兩關情
  早發
古城衰栁散朝鴉撫景全忘驛路賖山色西來寒潑黛
日光東出暖蒸霞逺人僕僕行躔費一處揺揺酒幔斜
此去前村知己近耳聞雞犬隔林譁
[067-2a]
  涿州道中錄野人語良鄉/役夫
我行范陽道水次遇老叟時當孟冬盡破褐露兩肘邂
逅一咨諏向我再三剖哭言水為沴天意苦難究今年
六月間一日夜當丑山水從西來聲若萬雷吼水頭高
十丈没我堤上栁手指官路旁瓦礫半榛莽昔有十數
家青帘市村酒人物與屋廬平明蕩無有水面沈沈來
忽見鐵樞牖數日得傳聞水蝕紫荆口老稚隨波流積
屍比山阜逺近皆湯湯昏墊弗可救如此數月餘乃可
[067-2b]
辨疆畝下田盡沮洳高田剰稂莠農家一嵗計不復望
升斗官府當秋來催租不容後嗟嗟下小民命在令與
守更有觀風使仰若大父母見此如不聞恐或坐其咎
我民千餘人血首當道叩始獲免三分有若釋重負奈
何急餘徵日日事鞭毆夫征又百出一一盡豪取悲哉
一村中竄者已八九老夫家無妻一兒并一婦兩孫方
提攜儘可慰衰朽豈期天不弔一旦遂窮疚一兒水中
没一婦嫁隣某兩孫鬻他人償官尚難勾老身自執役
[067-3a]
有氣孰敢抖反羨死者安苦恨生多壽詔書開賑濟奉
者有賢否終為吏所欺此食亦難就與其餒填壑不若
舉身走一飽死即休寧復念丘首呼天一何高呼地一
何厚我聞老叟言垂涕者良久恭惟天子聖化澤被寰
囿聲色弗自御遊畋敢誰誘稼穡深所知真如古明后
庶徵豈不諳一變故非偶無乃諸臯夔此責當敬受誰
謂斯民痛不可事灸我亦食人禄深慚結朱綬豈無
致澤心無地可藉手立馬野踟蹰悲風動林藪
[067-3b]
  遇廣東守臣進鸚鵡
緑衣朱喙隴山禽入貢新從廣海潯輦致已聞經萬里
購求何説費千金奉宸固表王人敬却獻誰知主上心
不見韓公嗟二鳥馬頭回看一長吟
  新城公館夜夢亡弟借邵文敬主事壁上留題
  韻
弟兄無分過中年千里雲山望眼穿地下有時還見汝
人間無路可呼天英魂彷彿歸何處此夜分明到我邊
[067-4a]
公館北風吹夢醒不知衾枕已汍然
  渡白溝
白溝東下水如襟不盡行人弔古心戍壘風雲流㫁岸
農家煙火半空林往來此日通燕粤興廢千年說宋金
似有漁郎知此意櫂歌聲入水雲深
  雄縣城南潦水成湖渡二十餘里
雄縣城南初問津一片湖光青鏡勻櫓聲幽軋頗清耳
帆尾招揺如喚人江南路景或轉徙冀北征夫多苦辛
[067-4b]
扣舷笑欲問河伯海水桑田今㡬春
  晩行至任邱任邱舊屬鄭州州今廢止餘空/城中有鄭市鎮扁鵲墓在道傍
風塵獵獵馬蹄翻旋覺殘陽下古原五里路中三渡水
十家村裏九頽垣一抔尚指盧醫葬兩壘空餘鄭市存
此夜客懐應漸好計程明日到鄉園
  過石門橋舖
道上人稀日出遲弊裘風起不勝吹馬行氷地如臨鏡
鴉啄霜田似閲碁野寺飰時鐘隠隠誰家畊處塚纍纍
[067-5a]
晨門一去無消息竚立河梁有所思
  至河間之明日拜掃先世賜塋
勢擁長岡面四岑千章喬木藹成林幽堂結聚乗生氣
天語昭回煥徳音百世幸培先業厚一家難報主恩深
敢將衣錦誇鄉里忠孝相傳本夙心
  發河間出南門拜外祖林處士墓遂至舅家飲
  别
騎出瀛東門朔氣侵衣裳巋然外家塚枕此官道傍下
[067-5b]
馬一頓首草木寒無光去塋數舉武升我舅氏堂舅年
六十餘鬢髮驚蒼浪老妗悲且喜叩我家事詳賤子再
拜言有親天一方晏嵗東南征岐路多風霜憶昔四小
甥玉立森成行豈期中道間少者多淪亡人生若電火
展轉摧中腸矧兹逺行役聚散安可常但願母家好慶
逺流彌長盡此酒一尊别淚紛瀼瀼去住兩凝睇古木
留殘陽
  途中寄别官主事廉
[067-6a]
澇水潺潺似海流嵗功那得半分收眼看餓殍盈官路
手奉恩綸出帝州生意漸回千里望夙心應慰九重憂
明年二月還過此擬有歡聲達冕旒
  獻縣望河間獻王墓
吕嬴播虐燄天下無典籍楚賊嗣其兇掌故不能匿迨
彼馬上公儒者猶失職更化凡㡬年書禁始銷熄斯文
天有意宗賢起王國開府兩河間恭文自天識憫兹簡
冊灰訪購靡餘力遂令先王書次第乃有得緬懐仁義
[067-6b]
風禮樂餘漢䇿高丘獻城東寒日下荆棘後生已千載
私淑仰遺徳
  渡滹沱河
寒風挾霜起氷浪從西來下觸㫁橋柱碎此千瓊瑰流
響甚清冽驚波屢盤洄官舟大如掌疾櫂過南隈古來
濟川人感激多良材
  阜城晩遇南京戸部張彦質郎中附奏江南旱
  灾
[067-7a]
詔使頻年發皇恩豈不覃水方渰冀北旱復苦江南天
意嗟何極民生半不堪同袍夜相語禄食漫懐慚
  阜城南門過御莊鋪乃劉豫始生之地
白草和煙覆矮牆一間茅屋野茫茫居人不唾劉郎僣
猶把亭名號御莊
  景州望董子祠
先哲巍巍老仲舒古祠猶枕舊園居一時仁義江都相
百世淵源魯國儒稍慰夙心思奠水仰瞻遺像欲停車
[067-7b]
後生碌碌成何用翹首風前思有餘
  書所見十四韻
大水那能望有年恤民恩詔喜拳拳事憑公廪終難濟
情到官莊最可憐河間一府官莊共一百三十餘處少/者三五百頃多者千餘頃甚至有跨
縣/者占取膏腴多極萬索來金穀動盈千税於子粒偏加
公田畝起科多至三升/官莊畝起子粒三斗賦入荒年亦未蠲今嵗凡被/災之處或
免三五分或免七八分或全/免惟官莊畝科銀一錢二分港次半收煙火價凡近莊/蘆葦場
不許人樵樵者皆/先納煙火錢方許野中分握草場權凡近莊草地有官/馬入其域不論千
[067-8a]
百數悉拘之每馬科/銅錢三十文始釋雞豚已盡田間利凡官莊納子粒/時二頃附納一
豬一頃附納一羊或/一鵝二十畝納一雞舟楫仍需水面錢近官莊地被水/没者往來必須
舟渡毎舟月科銀三錢謂之水面錢/其田在官河兩岸者亦終嵗科此錢泛使不禁頻去住
莊主每嵗四季遣人徵子粒諸色其家臣八人率游手/六七輩直入官府呼叱守令日需下程雞酒魚麵諸物
官府不/能詰小民何日許安便伐殘桑棗惟餘地典盡車牛
莫訴天今嵗大水桑棗多死者因伐以償官莊/地中寸草不生車牛俱賤折售于官莊罪縶便
連兒女輩每子粒不敷莊主即遣人拘囚民間子/女有捶死者有因而汙之者其苦最甚鞭笞
寧計令丞員獻縣令被莊主笞四十㡬/死予過其境猶曳杖來迎屋廬毁廢淪波
[067-8b]
自䧸縣以南㡬千里不復成/村十室所存惟一二頽垣老弱流離委道邊糠粃
無端爭入市河間一帶市中賣糠及哇哇者/取豕食和水而取其汁以食人酒漿那復
敢開㕓河間以南村中/不復有酒家監門有淚揮圖上守土何人達
帝前愧我身非觀察使傷心聊述紀行篇
  日出入行
朝看紅雲出東海暮看紅日沈西山西沈東出不自已
行人到此傷心顔家居徽歙間身綴蓬萊班南親闈兮
北帝闕古來忠孝兩難盡此途此去終來還仰天戴日
[067-9a]
歌一曲不覺清淚流潸潸
  過永昌橋野老云太宗靖難過橋以舊名晉起
  不雅特更今名
界石巍巍表縣封永昌橋上午隂濃漁郎不復歌前代
野老猶能説太宗㡬里䕶村堤似玦大河分派水如龍
臨風不覺徘徊久極目高唐已暮鍾
  過南鎮店二首
隂靄如滋穉麥野風時振枯桑午市方趍南店早行已
[067-9b]
屇東昌
林外依依煙火道中轆轆車聲廢碣猶傳蒙古短亭正
及荏平
  荏平道中
落日荏平道孤村未掩關望中青隠隠人説是陶山
  入東平山中古墳以百十數殘碑㫁磉多有年
  月可識
山過東阿兩路分草中無限昔人墳等閒却忘征驂苦
[067-10a]
貪看殘碑到夕曛
  東阿王
我愛東阿王翩翩貴公子雖讀萬巻書日日弄文史已
乖弟兄好更遂君臣理盜漢者何人胡不相諫止所以
大道行重義不重死凄凉豆箕詠掩巻吾不齒當年開
國地寂寞小山趾諒哉朱昱心千載有餘恥
  梁顥墓
 顥年四十餘登第官至秘書卒年五十餘子固亦
[067-10b]
 登第為執政官名載宋史而當時好事者傳其八
 十二舉狀元至其子孫亦無知者詩以訂之
四十登科五十亡史書猶載秘書梁誰將鶴髮欺公道
遂使龍頭失故常世俗固應多信耳子孫何得誤傳芳
有靈地下還知此獨對泉臺笑㡬場
  汶上
家家文石甃街渠盡是頻年伐塚餘所獲自收金玉外
不知曽見殉書無
[067-11a]
  夜次兖州寄安邱王府教授鄒鈍夫
半生交契説鄒陽年少才名獨擅場誰意兔園今白首
只將詞賦動梁王
  寄衍聖公
闕里巍巍入望中後生山仰意何窮文光逺燭奎星上
聖澤長隨泗水東崇徳已隆昭代禮象賢當有素王風
十年濫接葭莩契寸札殷勤託便鴻
  兖州東南望孔林居人謂之夫子塚云在九龍
[067-11b]
  山下其山九峯故名
闕里何年到匆匆一望間人言夫子塚正在九龍山
  嶧山歌
行人朝行嶧山下山色凌寒翠堪把秀峯斗絶倚穹霄
複嶺蜿蜒走平野路傍岩石亦嶮巇上似熊羆下牛馬
征夫為我一一言數十殘碑尚堪打不知何代帝王來
馳道猶存古磚瓦靈湫一眼透山巔時有風雷起長夏
土老能占絮帽雲刻日甘霖應時灑於中勝境難具論
[067-12a]
洞府多藏石尊斚入眼方知造化工披圖始覺丹青假
蹇予素乏塵中緣最是平生愛山者驅馳未暇一登臨
浩蕩襟懐向誰㵼思將短曲慰山靈安得長才繼騷雅
  鄒縣城南拜亞聖祠下
萬年文運若循環此道誰堪繼孔顔但使七篇當世用
便應三代舊風還子孫故里題鄒國俎豆嚴祠對嶧山
下馬望塵修敬處夕陽川上水潺潺
  憩滕南郵亭
[067-12b]
家山疑在望中青征馬蕭蕭此暫停屈指過江南北路
還過百二短長亭
  九日怨十章
 亡弟克寛始生日在嵗之重九自號稔菊每自江
 南赴北京秋試弗利輒過是日乃告歸滕縣道中
 馬上忽忽念此殆不能為懐因集古詩十絶題曰
 九日怨用以泄予之哀思焉
黄花半老清霜後憶弟看雲白晝眠妙質不為平世得
[067-13a]
悠悠生死别經年
滿城風雨近重陽馬上誰家白面郎時復看雲淚霑臆
寒花猶作去年香
懐抱何時得好開陶然共醉菊花杯一行書寄千行淚
竹死桐枯鳯不來
惠連羣從總能詩一夜霜風凋玉芝叢菊兩開他日淚
欲懽無復似當時
此身那得更無家節及登高忽嘆嗟人面不知何處去
[067-13b]
一年容易即黄花
南菊再逢人卧病浮雲世事欲如何哀歌未㫁城鴉起
鴻鴈不來風雨多
物色生態能㡬時九日尊前有所思遥知兄弟登高處
此恨綿綿無絶期
愛而不見心㫁絶瘦馬獨吟真可哀寄與風光共流轉
菊花從此不須開
與君今世為兄弟未必秋香一夜衰古往今來只如此
[067-14a]
九重泉路盡交期
遍挿茱萸少一人蒼苔白石已成塵人生在世長如客
更結來生未了因
  彭城廢縣南謁漢高祖廟
古原荒樹倚村斜高廟威靈亦可嗟警蹕千年餘塑馬
鐃簫終夕舞神鴉碭山落日銷雲氣睢水寒風捲岸沙
漢楚興亡那復問一龕燈火屬僧家
  徐州望子房山山上有祠
[067-14b]
子房祠在望中岑蔓草寒煙尚可尋五世報韓終有恨
一時興漢本無心書傳黄石知真假名配青山自古今
立馬斜陽無限思天教風壑助豪吟
  徐州驛舍竹林可愛
徐州驛裏蕭蕭竹好手應難入畫圖北客南來初見此
不勝清思繞江湖
  不寐
千載逍遥堂獨卧愁不語北風吹竹林一夜響寒雨
[067-15a]
  徐王墳
兆域巍巍近鳯陽萬年坤徳此開祥當時不是靈源厚
異姓誰封一字王
  夾溝山中夜行
馬渡夾溝東溪橋卧㫁虹夜闌群動息月出四山空物
色歸塵外天形入鏡中兹遊奇絶甚琢句恨難工
  同年范嘉龍御史於大店驛相候叙話良久乃
  别
[067-15b]
浮生聚散若飛蓬驛舍那知此㑹同可是故人非白眼
獨勞前路駐青驄雲回峻嶺朝含日霜入疎林夜戰風
近事怱怱談不盡出門車馬又西東
  固鎮驛早發集古二首
中夜起坐萬感集有時顛倒著衣裳病身最覺風露冷
離思杳如關塞長
正睡夢中行十里東方明星亦不遲但見烏帽出復没
馬首東來知是誰
[067-16a]
  渡淮次濠梁
萬里無風起片雲中流一緑浩沄沄源從桐栢山中瀉
路自濠梁驛下分賈客帆檣依岸宿皇陵鐘磬隔城聞
逢人欲問觀魚樂莊子臺前又夕曛
  中都形勝
境當南北建中都形勝遥應古亦無四望河山圍太寢
仰知天地肇皇圖復田萬世還過漢開國元年尚紀吳
立馬臨淮城下路五雲回首欲嵩呼
[067-16b]
  鳯陽南二十里陟小嶺望見環滁諸山
一時飛思薄青㝠水墨圖開萬里屏若個溪山幽絶處
釀泉聲繞醉翁亭
  沙磵鋪山行
獵獵寒風吹日黄山中隨處磵聲長不知早稻皆成草
猶自涓涓下野塘
  鳯陽南行失道誤趍定逺
自我為近臣塊坐今㡬春出門將何之引躅隨他人南
[067-17a]
行二十日但喜郵亭勻渡淮宿濠梁亹亹夜問津曉入
定逺山四顧驚荒榛人言此道非迂逺難具陳跋馬重
嘆息寒日吹沙塵古來賢達士岐路多霑巾安得指南
車慰此長途身
  池河驛山行二首
隔宿風銷野際登時日出林端牛羊自占坡暖鵞鴨不
知水寒
古寺火燒梵㙮空壇水没田塍行人時復駐馬野老適
[067-17b]
來負薪
  途次偶成
寸寸田塍接磵阿一叢茅屋枕坡陀馬蹄已近江南路
漸覺人家水竹多
  大鎗嶺
四顧峯巒劍㦸攅丹梯百折暗中盤凝眸叵測東西闊
仰面惟愁上下難土著已諳猶足弱客遊雖壯亦心寒
我來疑是兹山幸欲寫微名石上刋
[067-18a]
  晩過大栁樹驛南京三衞/丹峙山中
大鎗嶺下馬頻揮大栁岡頭客漸稀烈火燎原虓虎避
疾風驚草雉雞飛山迴轉覺郵亭逺月下先愁驛路微
野戍誰家多種竹旅懐當此更依依
  月夜渡清流關
壁立萬仭清流山横截萬古清流關人間險固不可少
老天生此青孱顔平生細讀五朝史柴郎亦是奇男子
斬關縳取二將軍㸃撿真人入驅使我來弔古當窮冬
[067-18b]
隂崖草木號天風當時戰處杳無跡惟有明月留山中
聖代車書㑹同久此地無勞置官守長歌一曲下關來
夜市還沽釀泉酒
  次滁陽贈州守劉煥
瑯琊山下水聲長六一堂前草樹荒駐馬喜逢劉郡守
風流猶解說歐陽
  早發滁陽戲題
夜到滁陽只困眠去時纔及五更天匆匆諭徳人應笑
[067-19a]
何不來嘗庶子泉
  過家君舊任太僕所居聞當時及門者惟典術
  魏延一人
行雲落日繞鄉園廏馬如龍草自蕃聞說舊時門下客
蕭條惟有魏生存
  望瑯琊諸山不及遊典術魏延追及誦吾同年
  莊孔陽司副四十年來方一到之句不覺笑
  曰孔陽謝病居江浦去滁不百里而近尚半
[067-19b]
  世一至况碌碌我輩乎馬上次韻一首以示延
  便中寄聲孔陽未必不為之撫掌也
林壑分明自一寰釀泉聲出兩峯間百年紙上看陳迹
寸日忙中負此山到處僧為風月主生來誰似水雲閒
逃名更笑莊周懶半世方成一往還
  和州香淋寺浴湯泉
山根流出暖湯湯暗處斜分到石堂千里風塵消半霎
一團和氣靄中央何年混沌初開竅此地温柔别是鄉
[067-20a]
浴罷不知將夜半老僧頻換佛前香
  渡江次采石
二十年來塵鞅中臨江喜遇快哉風六朝隠隠寒山翠
萬里沈沈夕照紅絶海舟航南北共兼天波浪古今雄
擬沽采石磯頭酒澆我平生磊磈胸
  李白墓
誰見吟魂月裏歸臨風懐古思依依史中出處猶真偽
地下形骸果是非采石人家空奠酒盛唐詩派不傳衣
[067-20b]
騎鯨浩氣今安在一片江流蕩落暉
  冬至行慶賀禮于太平府中
一線陽隨夜氣生瞻天隨例拜江城不知此際文華殿
誰導青宫鶴駕行
  黄池
黄池鎮下曉揚舲扶上肩輿尚見星草結鮮紅鵶眼粟
竹揺蒼翠鳯尻翎人家愈覺園林密郵舍初分道里停
已過江南三百里鄉音入耳漸中聽
[067-21a]
  太平山行
江南風土最怡情臨水人家分外清輕櫂野航如使馬
密栽高竹似連城好山隔岸開真畫絶磵流泉奏古笙
北去定應勞夢想題詩留與白鷗盟
  敬亭山
青山一萬仞我愛敬亭名勝槩一千里分疆及數城不
夸遊目騁轉覺道心生李白題詩在風流續未成
  宿宛陵書院
[067-21b]
自從刪述來詩道㡬更變騷些無遺聲漢魏起羣彦謝
絶及宋沈入眼已葱舊頽波日東馳李杜出而殿當時
多渾成豈必事精鍊云胡倡唐音趍者若郵傳坐令詩
道衰花月動相眩千載宛陵翁惟我獨歆羨翁詞最古
雅翁才亦豐贍一代吟壇中張主力不勌遂使天地間
留此中興巻如何近代子落落寡稱善紛紜較唐宋甄
取失良賤無乃久浸淫曽靡得真見渺渺嵗將夕南來
宛陵縣頓首升翁堂松竹猶眷眷感慨撫陳跡江水一
[067-22a]
再奠我心夙景仰我學誠襪線上想三百篇斯境復誰

  寧國縣道中
宣歙巍巍接縣封忽驚身世得奇逢高懸石棧三千丈
四合雲峯百萬重野廟鬼神疑作怪水田蛇虎動留蹤
人言此去仍多景自保看山力未慵
  早發湖樂鎮過黄木嶺遇佐時及鄉人來迎
湖樂鎮下更未闌黄木嶺頭山火寒峯腰霜滿一尺徑
[067-22b]
磵底風生千仞灘歸心急喜到家好側足方知行路難
前途忽與故人接相對不覺成悲懽
  過叢山關入績溪界巧溪橋
江南江北路迢迢馬上朱顔漸覺凋今日故鄉初入眼
叢山關下巧溪橋
  十里巖
不知何代起神雷鑿此雙峯壓路開數㸃落星浮水次
一灣晴雪灑岩隈詞人試險身全汗劍客臨風志未灰
[067-23a]
我欲深鑱崖石上改封君作大飛來
  至家
終日思歸今始歸故人喬木尚依依庭闈喜極翻成泣
手足情深事已非良夜却虛姜氏被半生長負老萊衣
愁來便欲求終養恩詔丁寧未敢違
  謁先塋于水橋干
松蘿山色蕩朝暉先壟依然樹一圍累葉相承支系在
百年今見𦕈孫歸堅珉近勒尚書表故篋猶傳相國衣
[067-23b]
我願宗人勤種徳㡬家文獻重南徽
  哭亡弟克寛于南山堂僧舍
寸心如折淚如麻恨殺鴒原日易斜黄巻有期承世業
朱顔無分樂年華佛前已悟身為幻夢裏長驚目是花
千里逺來多為汝有靈今夕定還家
  汪王廟王諱華隋末保據歙宣杭睦饒婺六州/稱吳王唐初内附封越國公土人徳其
  全郡之功廟食/至今子孫最盛
聞説真人起晉陽六州圖籍便歸唐干戈竟免群生難
[067-24a]
簮笏宜傳百世芳封誥尚存題越國史書全失紀吳王
叢祠香火年年盛知是英魂戀故鄉
  五顯廟
五嶺巍巍奠一州炳靈寧不異長流火旗雲馬分明見
風魃山魈次第收滿坐遺形如伯仲當時封爵比公侯
神功最是難忘處嵗嵗居民慶有秋
  拜先世祖陳將軍忠壯公廟于篁墩公諱靈洗/以布衣起
  兵禦侯景保全鄉州/諡忠壯公廟在祀典
[067-24b]
僣侯東下勢難支出處如公最有辭忍見松楸汙賊手
徑提戈甲濟王師兩朝勲徳收前史一郡蒸嘗奉古祠
再拜遺容風動幕凜然猶是起兵時
  拜先世祖晉新安太守府君墓于雙石府君諱/元譚以
  循吏賜第新安新安之程/皆其後事具方虚谷碑
南朝遺跡半無聞我郡猶傳刺史君當日循良開甲第
至今行旅識荒墳百年守令孤芳在萬指兒孫一派分
不見墓田雙石磉白楊寒雨晩紛紛
[067-25a]
  紫陽書院專祠文公鄉賢祔食/院額宋理宗親書
千載山堂倚故墟兒童能識紫陽朱鄉賢依附襟裾末
縣令周旋俎豆餘恩典近延徽國譜奎文猶刻理宗書
平生學道全無似九拜趍庭愧小儒
  拜先世族祖宋丞相文清公元鳯祠宇墓于古
  城關積慶寺
石獸行行草樹間往來人説古城關先靈幸託青蓮宇
上相曽分玉筍班一族再分昭穆序百年初識祖宗顔
[067-25b]
非才豈足光徳負此穹碑勒墓山祠墓碑文/予所製也
  臘月半後祠堂前并後園梅花盛開敬次家君
  巻中舊韻二首柬克儉
年來空對寫生堂的見氷容自不常疎影似龍清戰月
貞心如鐵冷欺霜秪知菉竹堪為友轉覺凡花不是香
風味獨當充鼎實肯隨脂粉媚含章
亭亭玉立晩風前春意終歸雪意先後院根如前院好
南枝花比北枝妍邊城舊曲吹山月姑射新妝照水天
[067-26a]
明發定應勞夢想乞將消息往來傳
  先忠烈王遺蹟十二詠
 王諱靈洗徽之休寧人當梁末以布衣起義兵禦
 侯景之亂州郡獲全後為大將屢立戰功封重安
 縣公以卒贈鎮西將軍開府儀同三司諡忠壯生
 子二十二人其𦙍愈盛凡徽之程皆祖之而土人
 徳王之功者因相與廟祀至今宋號其額曰世忠
 累封廣烈孚佑顯應忠惠侯加封忠烈顯惠靈順
[067-26b]
 善應公元時再拜進王封本朝載在祀典出處之
 詳具于史傳然其遺蹟在鄉郡最多而散出無紀
 敏政輒收萃之以便子孫觀覽其所未知者尚俟
 他日追補焉
  射蜃湖公所居在篁墩湖側湖之神嘗夢見于/公曰吕湖蜃將恣陷篁墩諸村明當與
   之決戰披白于肩者我也敢求助于公明日/公俟于湖上頃之霧晦水聲洶洶兩牛角于
   湖上而肩白者屈公一矢中其黑者已而晴/明湖水皆赤不踰夕有黒蜃斃于吉陽灘下
青草湖隂路神人跡尚留雕翎方出彀蜃氣不成樓亂
[067-27a]
石灘聲急連村樹色稠英魂知不散時向此中遊
  白石阡公射蜃後有黄冠叩門曰感公厚徳/無以為報引公至黄牢山下以白石
   志之曰遷此可暴貴也言/訖不見公奉母夫人葬焉
湖上妖氛滅山前吉兆開黄冠離水府白石定泉臺墓
碣龜仍在㝠儀獸半推年年寒食雨時見逺孫來
  相公木射蜃湖中有巨木相傳為射蜃時所/立棚木也更代猶存漁者觸之必有
   禍號曰相公木以公為/開府儀同三司故云
棚木長千尺蜿蜒距水涯皴皮躔荇帶老色映蘋花雷
[067-27b]
雨春驚蟄星河夜汎槎漁舠莫輕近神物此為家
  鼓吹臺公起鄉兵拒侯景時嘗率諸少年習/戰湖上傳聞風雨之夕猶有鼓吹聲
壯士昔登臺鄉兵取次裁鳴鼙催陣起吹角召軍回舊
事傳遺老荒臺没草萊至今風雨夕猶訝戰聲來
  鏵卜橋公破賊後散兵于農方自負鏵入田/而朝命適至公倉皇以鏵置水中卜
   休咎得吉卜/焉橋因以名
荷鋤方出郭徵詔忽臨身問吉占田具祈靈拜水神風
雲曽得意溪壑自生春竚立長橋下悠悠跡未陳
[067-28a]
  洗馬池公與侯景别將/戰後洗馬于此
山前收戰後洗馬向晴波髀肉加鞭久腰痕受箭多敵
兵愁棄甲征戍喜投戈舊蹟無尋處沙頭剰緑莎
  射的山公將兵過旌徳抽矢/射山誓平侯景故名
空山崖石上羽鏃半留形鳥過不敢下苔封疑有靈子
孫傳野史守令刻新銘亦有南開府忠勲繼汗青
  㰱血臺公與諸將討侯/景㑹盟于此
勤王初受命仗劍即登壇左袒人爭奮中興事不難令
[067-28b]
巖朱雀幟盟重白雞盤想像臨戎處荒山草木寒
  相公湖公故宅盡為湖時有巨魚出沒人/不敢取天氣清晏時見宫室其下
將軍本龍種居處化淵中變態時常見真游路不通渚
宫隨燭顯海市向陽空不是多遺愛人爭説相公
  千年木公自營兆域祝曰子孫能大吾門當/生大木既而生櫧木一株大且十圍
   後為風雨所偃旁出/二枝宋時猶合抱云
嘉木何年種巃嵸䕶古墳蛇皮斜溜雨龍角上排雲手
植傳鄉土神遊隔世氛子孫今萬𣲖冠珮日紛紛
[067-29a]
  相公壇公薨後土人於千年木下/為壇奉祀以社公配焉
結壇嘉樹下村賽鼓逢逢老穉冠裳雜雞豚俎豆豐靈
旗朝送雨神馬夜嘶風自是隂功厚年年配社公
  世忠廟宋時鄉人以公靈應請立廟朝議以/公為趙忠臣嬰之裔元累封忠烈王
   本朝載/在祀典
立孤人去逺孫子更流芳忠節高千古神功被一方舊
祠傳異代新爵換真王何幸南歸便焚香拜寢堂
  東密巖乃先世祖都使公澐淘兄弟起兵拒黄
[067-29b]
  巢處
萬仞巉巖百里長此中曽蹶草頭黄衣冠稅駕趍行在
兄弟登壇守故鄉一代風塵山戍逺千家煙火石臺荒
水田折㦸時常露知是先人舊戰場
  齊雲巖上有𤣥/武觀
四山回合杳難窮翠錦屏開面面工巨石穿雲成戸牖
半崖飛雨作簾櫳地靈今古神先據境隔仙凡路可通
極目丹邱何處是巍巍樓閣起天中
[067-30a]
何年絳節此中停五老依然䕶紫庭鐘鼓分頭雙岫碧
香爐當面一峯青匡廬未敢爭誰秀𤣥武應知不自靈
勝覽日斜歸未得細磨蒼蘚讀碑銘
  古城巖
乗閒來上古城巖石洞深深似隔凡疊巘每迎神馭下
危峯疑出鬼工劖一溪寒水圍青嶂萬壑天風響翠杉
知是何人先到此㫁崖高處刻題銜
  次宋縣令鄒補之巖口石壁留題之作
[067-30b]
不見當年舊縣基獨留孤廟想陳隋水過山脚無尋處
路繞雲根有㫁時雉堞草荒埋廢礎鵞峯苔老剥殘碑
危闌却倚青㝠望入眼分明自有詩
  松蘿山
雙峽中分一徑通寶坊遥隔片雲東四時山色涵空翠
萬折泉聲瀉㫁虹清愛竹孫穿凍雪靜聞松子落香風
登高兩屐吾方健攜手無因得賛公
  㫁石村
[067-31a]
大星何日墜滄浪㸃破風前一鏡光野櫂偶來幽磵側
古詩誰刻㫁崖傍丹梯恐躡蒼苔滑雲碓時舂白稻香
西望欲窮山盡處石人峯倚暮天長
  飲楊浚明推府宅夜歸宿城隍道院
醉投琳館一燈殘葉上蕭蕭雨未乾乍入故鄉翻似客
倘成新社即辭官好山有約遊方健勝地無塵夢亦安
半夜涼風吹酒醒恨無竒句寫琅玕
 
[067-31b]
 
 
 
 
 
 
 
 篁墩文集巻六十七


崇文總目 郡齋讀書志 遂初堂書目 子略 直齋書錄解題 漢藝文志考證 文淵閣書目 授經圖義例 欽定天祿琳琅書目 千頃堂書目 經義考 集古錄 金石錄 法帖刋誤 法帖釋文 籀史 隸釋 隸續 絳帖平 石刻鋪敍 法帖譜系 蘭亭考 蘭亭續考 寶刻叢編 輿地碑記目 寶刻類編 古刻叢鈔 名蹟錄 吳中金石新編 金薤琳琅 法帖釋文考異 金石林時地考 石墨鐫華 金石史 欽定重刻淳化閣帖釋文 求古錄 金石文字記 石經考 萬氏石經考 來齋金石刻考略 崇陽石刻集記 金石文考略 分隸偶存 淳化祕閣法帖考正 竹雲題跋 金石經眼錄 石經考異 史通 史通通釋 唐鑑 唐史論斷 唐書直筆 通鑑問疑 三國雜事 經幄管見 涉史隨筆 六朝通鑑博議 宋大事記講義 兩漢筆記 舊聞證誤 通鑑答問 歷代名賢確論 歷代通略 十七史纂古今通要 學史 史糾 御批資治通鑑綱目 御批資治通鑑綱目前編 御批續資治通鑑綱目 評鑑闡要 孔子家語 荀子 孔叢子 新語 新書 鹽鐵論 說苑 新序 揚子法言 潛夫論 申鑒 中論 傅子 中說 帝範 續孟子 伸蒙子 素履子 家範 帝學 儒志編 太極圖說述解 通書述解 張子全書 注解正蒙 正蒙初義 二程遺書 二程外書 二程粹言 公是第子記 節孝語錄 儒言 童蒙訓 省心雜言 上蔡語錄 袁氏世範 延平答問 近思錄 近思錄集註 雜學辨 御定小學集駐 朱子語類 戒子通錄 知言 明本釋 少儀外傳 麗澤論說集錄 曾子全書 子思子全書 邇言 舊聞證誤 通鑑答問 歷代名賢確論 歷代通略 史纂通要 學史 史糾 御批資治通鑑綱目第一冊 御批資治通鑑綱目第二冊 御批資治通鑑綱目第三冊 御批資治通鑑綱目前編 續資治通鑑綱目第一冊 續資治通鑑綱目第二冊 御制評鑒闡要 欽定古今儲貳金鑑 孔子家語 荀子 孔叢子 新語 新書 鹽鐵論 說苑 新序 揚子法言 潛夫論 申鑒 中論 傅子 中說 帝範 續孟子 伸蒙子 素履子 家範 帝學 儒志編 通書述解 張子全書 註解正蒙 太極圖說述解_西銘述解 正蒙初義 二程遺書 二程外書 二程粹言 公是弟子記 節孝語錄 儒言 童蒙訓 省心雜言 上蔡語錄 袁氏世範 延平答問 近思錄 近思錄集註 近思錄集註 雜學辨_附錄 御定小學集註 朱子語類 第一冊 朱子語類 第二冊 朱子語類 第三冊 戒子通錄 知言 明本釋 少儀外傳 麗澤論說集 曾子全書 子思子全書 邇言 木鍾集 經濟文衡 大學衍義 西山讀書記 第一冊 西山讀書記 第二冊 心經 政經 項氏家說 先聖大訓 黃氏日抄 第一冊 黃氏日抄 第二冊 北溪字義_嚴凌講義 準齋雜說 性理群書句解 東宮備覽 孔子集語 朱子讀書法 家山圖書 讀書分年日程 辨惑編 治世龜鑑 管窺外篇 內訓 理學類編 性理大全書 第一冊 性理大全書 第二冊 讀書錄_讀書續錄 大學衍義補 第一冊 大學衍義補 第二冊 居業錄 楓山語錄 東溪日談錄 困知記_困知記續錄 讀書劄記 士翼 涇野子內篇 周子抄釋_附錄 張子抄釋 二程子抄釋 朱子抄釋 中庸衍義 格物通 世緯 呻吟語摘 劉子遺書 人譜_人譜類記 榕壇問業 溫氏母訓 御定資政要覽 聖諭廣訓 御製日知薈說 聖祖仁皇帝庭訓格言
关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号