国学精选 | 二十四史 | 四库全书 | 汉语字典 | 汉语大词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 成语词典 | 异体字字典 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部 | 易部 | 艺部 | 医部 | 丛部 | 道部 | 佛部
     搜作品集     搜编撰者      搜卷章节      影印古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 正史 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 历史人物 | 历史典故 | 知识 | 对联大全 | 世界名著 | 软件下载

软件 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 精选 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 历史地名 | 历史事件 | 文章 | 近义反义 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 四库全书 > 御定淵鑑類函 > 御定淵鑑類函 卷三百十六


[321-1a]
 欽定四庫全書
御定淵鑑類函卷三百十六
 釋教部一釋教/經
  釋教一
 増前漢書曰漢驃騎將軍霍去病出隴西過焉耆山得
 休屠王祭天金人顔師古曰今佛像是其遺法也 原
 後漢書曰明帝夢金人長丈餘頭有光明以問羣臣或
 曰西方有神名曰佛其形丈六尺而黄金色帝於是遣
[321-1b]
 使天竺問佛道法遂於國中圖畫形像焉 増又曰初
 帝聞西域有神其名曰佛因遣使之天竺求其道得其
 書及沙門以來其書大抵以虚無為宗貴慈悲不殺以
 為人死精神不滅隨復受形生時所行善惡皆有報應
 故所貴修煉精神以至為佛善為宏濶勝大之言以勸
 誘愚俗精于其道號曰沙門於是中國始傳其術圖其
 形像而王公貴人獨楚王英最先好之 晉書曰後趙
 百姓以佛圖澄故多奉佛皆營造寺廟相競出家真偽
[321-2a]
混淆多生愆過季龍下書料簡其著作郎王度奏曰佛
外國之神非諸華所應祠奉漢代初傳其道唯聽西域
人等得立寺都邑以奉其神漢人皆不出家魏承漢制
亦修前軌今可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜以遵典
禮 梁書曰髙祖専尚釋氏逺近成風無不事佛 又
曰郭祖深上封事曰比來慕法普天信向家家齋戒人
人懴禮不事農桑空談彼岸夫農業者今日濟育功德
者将來勝因豈可惰本勤末置近効逺也時帝大𢎞釋
[321-2b]
典将以易俗故祖深尤言其事以為都下佛寺五百餘
所窮極宏麗僧尼十餘萬資産濃沃所在郡縣不可勝
道又僧尼皆不入籍貫天下戸口幾亡其半蠧俗傷法
實由于此恐将來處處成寺家家剃落尺土一人非復
國有 南史曰天竺諸國皆事佛道自漢明帝法始東
流自此以來其教稍廣别務為一家之學元嘉十二年
丹陽尹蕭摹之奏曰佛教被于中國已歴四代而自頃
以來更以奢競為重請自今以後有欲鑄銅象者悉詣
[321-3a]
臺自聞興造塔寺精舍皆先列言須許報然後就功先
是晉世庾氷始創議欲使沙門敬王者後桓元復述其
議並不果行宋大明六年孝武使有司奏沙門接見皆
盡敬詔可 北史魏傳曰客問三教優劣李士謙曰佛
日也道月也儒五星也客不能難而止 通鑑隋紀曰
隋初民間佛書多于五經數十百倍 唐書曰傅奕上
書請除去釋教髙祖付羣臣詳議太僕卿張巨源稱奕
奏合理中書令蕭瑀與之爭論曰佛聖人也奕為此議
[321-3b]
非聖人者無法請寘嚴刑奕曰禮本于事親終于奉上
則忠孝之理著臣子之行成而佛踰城出家逃背其父
以匹夫抗天子以繼體悖所親瑀非出于空桑乃遵無
父之教臣聞非孝者無親瑀之謂矣瑀不能答但合掌
曰地獄之設正為是人 五代史云周世宗時中國乏
錢乃悉詔毁天下銅佛像以鑄帝曰吾聞佛說身世為
妄以利人為急使真身尚在猶欲割截况此銅像豈其
所惜 桯史云司馬温公曰文中子以佛為西方聖人
[321-4a]
信如文中子之言則佛之心可知矣今之言禪者好為
隠語以相迷大言以相勝使學之者悵悵然益入于迷
妄故予廣文中子之言而解之作解禪偈六首若其果
然雖中國可行何必西方若其不然則非予之所知也
 又云王荆公問張文定公曰孔子去世百年生孟子
後絶無人何也文定言豈無只有過孟子上者公問是
誰文定言黄梅曹溪馬祖無業雪峰巖頭丹霞雲門是
也公問何謂文定言儒門淡薄收拾不住皆歸釋氏耳
[321-4b]
荆公欣然歎服後舉似張天覺天覺撫几歎以為佳
又曰孫莘老以書問懐璉宗教璉答曰妙道之意聖人
常寓之於易至周衰先王之法壊禮義亡然後竒言異
說間出而亂俗迨我釋迦入中土以第一義示人而始
末設為慈悲以化衆生亦所以趨時也自生民以來醇
樸未散則三皇之教簡而素春也及情竇日鑿則五帝
之教詳而文夏也時與世異情隨日遷故三王之教密
而嚴秋也及其弊而為秦漢也則無所不至而天下有
[321-5a]
不忍聞者於是如來一推之以性命之理教之以慈悲
之行冬也天有四時循環以生成萬物聖人之教迭相
扶持以化成天下一也至其極皆不能無弊弊迹也道
歳也道則一耳聖人時也執一時而疑歳終不聞道矣
夫聖人之言應時而設昔常是者今蓋非也士知其常
是也因以為不可變不知所變者言而所同者道也然
則孰正夫春起於冬而以冬為終終天下之道術者其
聖人乎要當有聖人者起而救之自秦漢迄今千有餘
[321-5b]
歳風俗靡靡愈薄聖人之教裂而鼎立互相詆訾荘生
所謂夏蟲其斯之謂歟大道寥寥莫之返良可歎也
朱文公語録云後漢明帝時佛教始入中國雖好之然
都不曉其說至晉宋間其教漸盛廣大自勝幻妄寂滅
自齋戒變為義學如逺法師支遁道林皆義學當時文
字亦只以老荘之說鋪張梁普通間達磨東來武帝惟
從事因果尚不曉其說達磨只說人心至善即此便是
一切掃蕩不立文字不用苦行又翻出許多窠臼勦除
[321-6a]
知解說出禪㫖髙妙於義學直指悟理而始者禍福報
應之機深足以鉗制愚俗以為資足衣食之計 遼史
云謝普爾布謝人事居抺古山屏逺葷茹潛心佛理延
有道者談論彌日人問所得何如但曰有深樂惟覺六
鑿不相攘餘無知者
 釋教二
原續漢書曰天竺國一名身毒在大月氏東南修浮圖
佛道以成俗不殺伐 増晉書曰鳩摩羅什姚王以伎
[321-6b]
女逼令受之乃自講說譬如臭泥中生蓮花但取蓮花
勿取臭泥 原宋元嘉起居注曰阿羅單國王毗沙跋
摩遣使云諸佛世尊常樂安隱處雪山隂雪水流注百
川洋溢以味清淨周迴屈曲從趣大海一切衆生咸得
受用 又曰師子王國遣使奉獻詔答云此小乗經甚
少彼國所有皆可寫送 孔叢子云昔西域國苑中有
柰樹生果中有一女子王收為妃乃以苑地施佛為伽
藍故曰王柰苑 釋道安西域志曰波羅祭斯國佛轉
[321-7a]
法輪處在此國也 又曰須刺國有五百沙彌真人寺
望晦日寺前有方青石天人來下石上 又曰摩訶賴
國有阿耨達山王舍城在山東南角竹園精舍在城西
又有佛浴所六年苦行處 支僧載外國事曰和訶條
國在大海之中地方二萬里國有大山山有石井井中
生千葉白蓮花井邊青石上有四佛足跡合有八跡月
六齋日彌勒菩薩與諸天神禮佛迹竟便飛去浮圖講
堂皆七寳國王長者常作金樹銀花銀樹金花供養佛
[321-7b]
 又曰維那國去舍衛國五十由旬由旬者晉言四十
里維摩詰家在城内基井尚存 又曰迦維羅越國今
屬播黎越國猶有優婆塞姓釋可二十餘家是白靜王
之苖裔昔太子生時有二龍王一吐冷水一吐暖水今
有池尚一冷一暖 又曰鳩留佛姓迦葉生那訶維國
 又曰彌勒佛當生波羅祭國在迦維羅越南 又曰
罽賔國在舍衛之西國王民人悉奉佛道人及沙門到
冬未中前飲少酒過中不復飯 又曰佛在拘私那竭
[321-8a]
國般泥洹欲泥洹時自然有寳牀從地出有八萬四千
國王爭将佛歸神妙天人曰佛應就此土那竭王乃作
金棺檀車送喪佛積薪不燒自燃王将舍利歸宫八
萬四千國興兵爭舍利婆羅門分之用金升量舍利得
八斛四㪷諸國各得還立浮圖 扶南記曰頓遜國屬
扶南西出海中國主名崑崙有天竺胡五百家兩佛圖
婆羅門千餘人頓遜人敬奉其道以香花自洗精進不
捨晝夜香有區撥摩花冬夏不衰日載數千車貨之
[321-8b]
更香好 南州異物志曰天竺國地方三萬里佛道所
出其國王城郭宫室皆雕文刻鏤 増湼槃經云降維
衛國成道摩竭提說法波羅奈入滅拘尸那波羅奈即/鹿野苑之
境號最初說/四諦處也 釋典云佛在祗樹給孤獨園 經律異
相云須達多長者白佛言弟子欲營精舍請佛住惟有
祗陀太子園廣八十頃林木欝茂可居白太子太子戲
曰滿以金布便當相與長者出金布八十頃精舍告成
凡千三百區故曰祗樹給孤獨園 潛確類書世尊曽
[321-9a]
在鹿野苑中為鹿王教主羣鹿無擾王造迦藍名雞園
昔有野火燒林林中有雉入水漬羽以救野火即雞頭
摩寺 西域記云四日照世東有馬鳴南有提婆西有
龍猛北有童受或通宗乎衆典或别釋於一經分照乎
四方俱破於羣翳 伽藍記云王城北八十里有如來
履石之跡起塔籠之履石之處若水濺泥量之不定或
長或短佛淨嚼楊枝植地即生今成大樹胡名曰婆樓
 又云王城東南山行八日如來苦行投身餓虎之處
[321-9b]
髙山巃嵸危岫入雲山有收骨寺三百餘僧王城南一
百餘里有如來昔作摩休圖剥皮為紙折骨為筆處阿
育王起塔籠之舉髙十丈折骨之處髓流著石觀其脂
色肥膩若新 又云王城西南五百里有善持山山頂
東南有太子石室有太子男女遶樹不去婆羅以杖鞭
之流血灑地處其樹猶存灑血之地今為泉水室西三
里天帝釋化為師子當路蹲坐遮嫚□之處石上毛尾
𤓰跡今悉炳然 西溪叢語云佛時在舍衛國祗樹給
[321-10a]
孤獨園時有梵志名曰邪旬來詣佛所曰吾聞佛道厥
義𢎞深巍巍堂堂猶星中月神智妙達衆聖中丕願開
盲瞑釋其愚癡所事何師天尊曰吾前世師其名難數
吾今自然神耀得道非有師也所謂八師者不殺不盜
不惡口不飲酒老病死 儒書雜記云人以大覺
為歸世之迷人塵勞妄想而不悟雖生而喪其所以生
矣此達者之所哀佛氏之所以有大悲之號也
 釋教三
[321-10b]
原慧劒 戒珠維摩經以智慧劒破煩惱賊珠法/華經精進修靜戒猶如䕶明 結
社 搆園逺公與十八賢結白蓮社曹梁劉慧斐字文/宣彭城人起家安成王法 行參軍嘗遊匡
山遂有終焉之志因不仕居東林寺又於山北/搆園一所號曰離垢園時人乃謂為離垢先生 楚王
贖罪 梁帝捨身楚王英信佛道請以縑贖罪詔報曰/王好黄老之微言尚浮圖之法教有
何嫌懼而贖其罪令還縑以助伊蒲饌注桑門之盛饌/也 梁髙祖崇信佛教於建業起同泰寺自以其身施
同泰寺為奴朝廷共斂珍贖之有事佛精舍/者輒加菩薩之號其上書皆云皇帝菩薩 度門
覺路 慈雲 甘露 攝心 脫屣 執迷 回向
慧業 塵勞 拔有漏之身 超無量之劫 開善誘
[321-11a]
之門 施方便之力 以戒律為教文 以禪定為真
守 拯苦海之沈溺 救火宅之焚燒 既無傷於國
經 且有補於王化 立三世之縁觀感流俗 設百
法之要誘掖浮生 増見性 忘心要覽云禪者定慧/之通稱明心達理
之趨也達磨觀此土機縁繁紊乃曰不立文字者恐其/執文滯相也直指人心乃見性成佛者明其頓了無生
也落黄蘖示要論云一念離真皆為妄想一念計生死/即 諸魔一念起諸見即落外道凡人皆逐境生心若
欲無境當忘其心心忘則境空境空則妄滅若見善相/諸佛來迎亦無心隨去若見惡相種種現前亦無畏心
但自忘心同于/法界便得自在 真如 大覺馬師云真如有變易豈/不聞有善知識者能回
[321-11b]
三毒為三聚淨戒回六賊為六神通回煩惱作菩提回/無明作大智若真如無變易是外道也唐僧懐素詩云
醉裏得真如劉禹錫詩云心㑹真如不讀經真如謂禪/理也 佛妙道上有元曰大覺曰妙覺又有五覺衆生
覺聲聞覺三乗覺菩/薩覺佛覺山堂肆考 超九劫 消三幡初學記云始/出四門終超
九劫四門謂在家男女惡門大慚愧門努力門廻向門/ 文選云消一無于三幡言三幡雖殊消令為一同歸
于無也三幡色一/也空二也觀三也 無量心 不住法慈悲喜捨是四/無量心授與饒
益是慈相除去哀損是悲相慶慰得捨是喜相忌壊平/等是捨相 金剛經若菩提心住于法而行布施如人
入暗則無所見若心不住法而行布/施如人有目光明照見種種色色 禪枝 心樹庾/信
安昌寺碑禪枝四静慧室三明杜子美遊修覺/寺詩禪枝宿衆鳥 佛教若生心樹願結因芽 毒龍
[321-12a]
狂象 愛馬心猿唐詩毒龍拏兮赫然狂象奔兮沉醉/皆佛家所有事也 藝文云三循祛
愛馬六念靜心猿/佛言除慾累也 忍草靈花 心香意葉唐詩晨行/踏忍草夜
誦得靈花度佛言牕/舒意葉室 心香 意樹 心蓮唐詩云意樹發空/花心蓮吐輕馥
 愛河 慾網山堂肆考佛言善/度愛河能褰慾網 覺路 迷川佛經/以黄
金為繩以界入道故李白歸山寄孟/浩然詩云金繩開覺路寳筏渡迷川
 釋教四
原五翳 五淨喻日月為煙雲塵霧/垢所翳 清淨有五 象法之教 報
應之縁漢書曰漢使驃騎将軍霍去病出隴過焉耆山/得休屠王祭天金人顔師古注云作金人以為
[321-12b]
天人之主而祭之即今佛像是其遺法也善後漢書曰/佛道以為人死精神不滅隨復受形所行 惡者皆有
報應故以貴行善修道以練精神/練而不已以至無生故得佛也 大雨之潤 慈雲
之䕃大雨潤衆生䕃如來慈/心如彼大雲 注世界 苦空 貪著 煩惱
解脫 道濟真俗 理苞聖愚 開悟愚蒙 拯濟沈
溺 大雲之教 甘露之法 増離相王氏彚苑如來/生于種種之地
所謂解脫相離相/滅相終歸于空 慈室法華經慈悲為室/和柔忍辱為度 彼岸梵/經
波羅密多此言到彼岸也謂衆生輪/迴作業之地如在海中到彼岸也 法要傳燈録云/法要有三
戒定慧也戒生定定生慧慧/生八萬四千法門迭為用也 六通王氏彚苑一天眼/二天耳三地心四
[321-13a]
宿命五神/足六漏盡 三縁古禪師語録一為了自己身輪迴生/死二為紹隆三寳三為六道四生皆
為解/脫 解脫傳燈録云觀四㣲上下不見身不見心乃/心離名守身等定界法因夢幻無得無誕
然後謂/之解脫 清淨劉禹錫記云味清淨/者即清淨以觀空 宗教宗鏡録云/融㑹宗教
之/㫖 神妙權德輿云神妙/獨立不與物俱 聲聞王氏彚苑因聲/得教謂之聲聞 無
生篇無生篇釋典也文選/云暢以無生之篇 無生觀山堂肆考無生觀/佛境也又曰無生
鄉試将有漏軀/聊作無生觀 三塗六道山堂肆考三塗一曰色慾/門上尸道天塗界二曰憂
慾門中尸道地塗界三曰貪慾門下尸道人塗界六道/謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道也唐傅奕曰
偽啓三塗謬張六/道三塗亦曰三惡 三明六入文選云氣茂三明情超/六入三明謂天眼明宿
[321-13b]
命明漏盡明六入為眼入色耳入/聲鼻入香舌入味身入觸意入法
 釋教五
原詩秦鳩摩羅什法師十喻詩曰十喻以喻空空必待
此喻借言以㑹意意盡無㑹處既得出長羅住此無所
住若能映斯照萬象無來去 宋謝荘八月侍華林曜
靈殿八關齋詩曰玉桴乗夕逺金枝終夜舒澄淳元化
闡希微寂理孚 梁武帝十喻幻詩曰揮霍變三有恍
惚隨六塵蘭園種五果雕案出八珍對見不可信熟視
[321-14a]
事非真空生四岳想徒勞七識神著幻是幻者知幻非
幻人 又如炎詩曰亂念矚長原例見望遥坰逶迤似
江漢汎濫若滄溟金波揚素沫銀浪翻緑萍逺思如可
取近至了無形熱縁熱惚逼渴愛渴心生 又靈空詩
曰物情異所異世心同所同状如薪遇火亦似草行風
迷惑三界裏顛倒六趣中五愛性洞逺十相法靈冲皆
從妄所妄無非空對空 又乾闥婆詩曰靈海自己極
滄流去無邊蜃蛤生異氣闥婆欝中天青城接丹霄金
[321-14b]
樓帶紫煙皆從望見起非是物理然因彼凡俗喻此中
元又元 又夢詩曰甘寝隨四坐蓋睡依五衆違從競
分諍美惡相戲弄出家為上首入仕作梁棟色已非真
實聞見皆靈洞長眼出長夜大覺和大夢 又㑹三教
詩曰少時學周孔弱冠窮六經中復觀道書有名與無
名妙術鏤金版真言隱上清密行貴隂德顯證表長齡
晚年開釋巻猶日映衆星苦集始覺知因果乃方明示
教惟平等至理歸無生 又和太子懴悔詩曰玉泉漏
[321-15a]
向盡金門光未成繚繞聞天樂周流揚梵聲蘭湯浴身
垢懴悔淨心靈萎草獲再鮮落葉蒙重榮 簡文帝十
空如幻詩曰漢安設大響周穆置髙臺三里生雲霧瞬
息起氷雷空持生識縛徒用長心災慧人恒棄捨庸識
屢邅迴六塵俱不實三界信悠哉 又水月詩曰圓輪
既照水初生亦映流溶溶如漬璧的的似沉鈎非關顧
兔没豈是桂枝浮空令誰雅識還用喜騰猴萬累若消
蕩一相更何求 又如響詩曰疊嶂迴參差連峰鬱相
[321-15b]
拒逺聞如句咏遥應成言語竟無五聲實誰謂八音所
空惑顛倒羣徒迷塵縛侶愍哉火宅中兹心良可去
又如夢詩曰秘駕良難辯司夢並成虚未驗周為蝶安
知人作魚空聞延壽賦徒勞岐伯書潛令六識擾安能
二惑除當須耳應滿然後㑹真如 又如影詩曰朝光
照皎皎夕漏轉駸駸晝花斜色去夜樹有輕隂並能興
眼入俱持動感心息形影方正逐物慮恒侵若悟假名
淺方知實相深 又鏡象詩曰精金宛成器懸鏡在髙
[321-16a]
堂後挂七龍網前發四珠光迴望疑垂月傍瞻譬璧璫
仁壽含萬類淮南辯四郷終歸一亡有何關至道塲
又蒙豫懴悔詩曰皇情矜幻俗聖德愍重昏制書開攝
受絲綸廣慧門時英滿君囿法侶盛天園俱消五道縛
共蕩四生冤三循袪愛馬六念靜心猿庭深仗采豔地
寂伎聲喧上風吹法鼓垂鈴鳴畫軒新梅含未發落桂
聚還翻早燈藏石磴寒潮浸水門一期蒙誘善方願遣
籠樊 又侍講詩曰物善渥深慈監撫宣王事英邁八
[321-16b]
解心髙超七花意 又和㑹三教詩曰聚沫多縁假摽
空非色香漢君雖啓夢晉后徒降祥元機昔未辯洞鑒
資我皇 又夜望浮圖上相輪絶句詩曰光中辨垂帶
霧裏見飛鸞定用方諸水持添承露盤 元帝和劉尚
書侍講五明集詩曰汲引留宸鑒舟航動睿情法王惟
一法無生信不生日宫佳氣滿月殿善風清綺錢敞西
觀緹幔巻南榮 昭明太子元圃講詩曰試欲遊寳山
庶攸信根立雖娯慧有三終寡聞知十 鍾山解講詩
[321-17a]
曰輪動文學乗笳鳴賔從靜暾出嵒隱光月落林餘影
精理既已詳𤣥言亦兼逞 東齋聽講詩曰庻兹祛八
倒冀此遣六塵良思大車道方願寳船津既餐甘露㫖
方欲書諸紳 又參講席将訖詩曰八水潤焦牙三明
啓羣目寳鐸旦參差名香晩芬郁暫捨六龍驚微祛二
鼠蹙意樹發空花心蓮吐輕馥 又同泰僧正講詩曰
放光聞鷲岳金牒秘香城窮原絶有際雜照歸無名若
人聆至寂寄說表真㝠能令梵志遣亦使羣魔驚今聞
[321-17b]
大林聚淨土接承明掖影連髙塔法鼓亂嚴更雷聲芳
樹長月出地芝生已知法味樂復恱元言清何因動飛
轡暫使塵勞輕 宣帝奉迎舍利詩曰釋迦稱散體多
寳號金軀白玉誠非比黄金良莫踰變見絶言象端異
乃冥符靈知雖隱顯妙色豈榮枯唯當千劫後方成無
價珠 沈約八關齋詩曰因戒倦輪飄習障從塵染四
衢道難闢八正扉猶掩得理未易期失路方知險迷塗
既已復豁悟非無漸 又四城門詩曰六龍既驚軫二
[321-18a]
鼠復馳光衰齡難慎輔暮質易凋傷 又和王衛軍解
講詩曰妙輪輟往駕寳樹未開音甘露為誰演得一標
道心眇眇元塗曠髙義緫成林七花屏塵相八解濯芳
 劉孝綽和昭明太子鍾山解講詩曰御鶴翔伊水
攀馬出王田停鑾對寳座辯論說人天淹塵資海滴照
暗仰燈然法朋一已散笳劒儼将旋 劉孝儀和昭明
太子鍾山解講詩曰韶樂臨東序時駕出西園雖窮禮
遊盛終為塵俗喧豈如𢎞七覺揚鸞啓四門夜氣清簫
[321-18b]
管曉陣爍郊原山風亂采眊初景麗文轅林開前騎騁
逕曲羽旄屯煙璧浮青翠石瀨響飛奔迴輿下重閣降
道訪真源談空匹泉涌綴藻邁弦繁輕生逢遇誤並作
輩龍鵷 王筠和太子懴悔詩曰習惡歸禮懴有過稱
能改聖德及羣生唱說信兼採翹心蕩十惡邈誠銷五
罪三縛解智門六塵清法海超然故無著逍遥新有待
 周庾信詠闡𢎞二教詩曰五明教已設三元法復開
魚山将鶴嶺清梵兩邊來香烟聚成塔花雨積為臺空
[321-19a]
心論物性真氣辨仙才 増唐武三思秋日於天中寺
尋復理上人詩曰妙域三時殿香巖七淨宫金繩先界
道玉柄即談空喻栰知何極傳燈竟不窮彌天髙義逺
初地勝因通理詣歸一處心行不二中有無雙惑遣真
俗兩縁同摘葉疑焚翠投花若散紅網珠遥映日簷鐸
近吟風定沼寒光素禪枝暝色葱願隨方便力長冀釋
塵籠 岑參晩過石盤寺禮鄭和尚詩曰暫詣髙僧話
來尋野寺孤岸花藏水碓溪竹映風鑪頂上巢新鵲衣
[321-19b]
中帶舊珠談禪未得去輟棹且踟蹰 耿湋詣順公問
道詩曰此身知是妄逺逺詣支公何法拄持後能逃生
死中秋苔經古徑蘀葉滿疎叢方便如開誘南宗與北
宗 李商隱題僧壁詩曰捨生求道有前蹤刉腦剜身
結願重大法便應欺粟顆小來兼可隱鍼鋒蚌胎未滿
思新桂琥珀初成憶舊松若信貝多真實語三生同聽
一樓鐘 釋皎然聽素法師講法華經詩曰法子出西
秦名齊七道人纔敷藥草義便見雪山春䕶講龍來逺
[321-20a]
聞經鶴下頻應機如一雨誰不滌心塵 賈島内道塲
僧𢎞紹詩曰麟德然香請長安春幾迴夜閒同像寂晝
定為吾開講罷松根老經浮海水來六年雙足履只歩
院中苔 羅鄴冬日廟中書事呈棲白上人詩曰日髙
荒廟掩雙扉杉逕無人鳥雀悲昨日江潮起歸思滿窻
風雨覺來時何堪身計長如此閑盡爐灰却自疑賴有
碧雲吟句客禪餘相訪說新詩 宋徐璣宿寺詩曰古
木山邊寺深松逕底風獨吟侵夜半清坐雜禪中殿淨
[321-20b]
燈光小經殘磬韻空不知清逺夢啼鳥在林東
原頌齊王融淨住子歸信門頌曰生浮命舛識罔情違
業雲結影慧日潛暉委循途極夜無歸登山小魯汎
海難沂參珉見璧辯礫知璣迷甘未逺匪正何依 又
懴悔三業門頌曰樂由生滅患以身全業資意造事假
言筌利名相倚榮辱兹纒燕驥匪躡銅錯徒鐫惑端風
緒愛境旌懸不勤一至何階四禪 又出家善門頌曰
澡身浴德晦迹埋名将安寳地誰留化城道塲曠謐禪
[321-21a]
逕閒清風飄弗響震輙徒聲嘯傲焉慮脫落何營長捐
有結永寘無生 又在家善門頌曰處塵貴不染被褐
重懷珠美玉耀幽石曽蘭挺叢芻四民亦為之三界豈
能渝諒兹親愛沫寧以財利拘煩流捨智寳榛路坦夷
衢萬品竟何匹烈火樹紅趺 又法門頌曰出不自戸
将何由行不以法欲焉修之燕入楚待駿足凌河越海
寄輕舟通明洞燭煥曽景深凝廣潤湛川流翼善開賢
敷教義昭蒙啓惑滌煩憂功成弗有居無著淡然無執
[321-21b]
與化遊 梁簡文帝大法頌曰若夫眇夢華胥怡然姑
射服齊宫於元扈想至治於汾陽輕九鼎於褰裳視萬
乗如脫屣斯蓋示至公之要道未臻於出世也至於藏
金玉於川岫棄琴瑟於大壑卑宫菲食茨堂土階彤車
非巧鹿裘靡飾斯蓋示物以儉亦未階於出世也解網
放禽穿泉掩胔起泣辜之澤行扇暍之慈推溝之念有
如不足納隍之心無忘宿寤蓋所以示物以為仁亦未
階乎出世也甘泉啓太乙之壇嵩山置奉髙之邑碣石
[321-22a]
刻羨門之誓不夜作交門之歌斯蓋止愛久齡事存諸
已篤而為論彌有未能豈若燃智慧之炬照生死之闇
出五隂之聚升六度之舟浮衆德之海踐不生之岸驅
彼衆生同躋仁壽引兹具縛俱入大乗九有傾心十方
草靡 又𤣥圃園講頌曰七辯懸流雙因俱啓情遊彼
岸理愜祗園于時藏秋仲節麗景妍晨氣冷金扉霜浮
玉管鳥弄鳴于瓊音樹葳蕤於妙葉液水穿流蓬山寫
状風生月殿日照槐煙辭曰析論冥空元機入道密宇
[321-22b]
清幽重關相藻日映金雲風揺銀草 増唐王勃梓州
白鶴寺頌曰睿塗菌藹靈機翕忽玉架天都金栽地闕
法王利見香城繼發鴈塔齊雲龍宫瘞月長江近域廣
漢遺居禪扄共往梵宇全疎迹均梁後義切秦餘山川
牢落榛莽丘墟有聖聿興惟皇降撫因天憑地為雲為
雨日觀龍驤烟壇鶴舉肇開嘉號重光浮土猗與上士
道塲真政物觀成章子來興詠土石呈彩人靈合慶寳
座晨嚴金山夕映紫微分殿青岑披郭複岫縈樓攅峰
[321-23a]
跨閣月低璿鏡星連寳鐸彩鳯将飛蟠虹未落森沉桂
宇肅穆筠壇花明栁砌葉暗木欄溪留夏雪澗咽秋湍
山虚梵冷谷靜鍾寒法衆爰依禪徒戾止望風三蜀征
塵千里頓首元墀歸心翠扆業超有色功齊無始偉哉
冥化妙矣能仁去來均迹前後俱身寂滅為樂般若為
因題芳翠琰敢詣靈津 又靈瑞寺浮圖頌曰大塊甄
陶名山作紀發地龍盤干霄鳯峙風雪萬邑岡巒千里
絶域天成珍臺地起揆刹元嶺圖基丹嶠層棟崢嶸重
[321-23b]
窱有隋紊歴重明改照事與時遷迹從原燎義均
除舊事切為新如或繼者代有其人聲飛隴蜀望動州
隣爭開淨施競植靈因控險裁標循危列搆巖烟接廡
風雲對霤鐸運星衢璫懸月竇紫軒霧合丹梁霞透暮
春疏節新秋戒序照滿暄郊氣銷寒渚樹濃鶯亂川長
雁舉流睇寫懐魂馳意與偉哉靈宇壮矣全摹窮髙極
麗逺鑒長圗賞因時合筆為神驅有情君子誰為捨乎
原贊宋謝靈運聚幻贊曰幻工作同異誰復謂非真一
[321-24a]
從遊物過既徃亦何陳謬者疑久近達者皆自賔勿起
離合情㑹無百代人 又聚沫泡合贊曰水性本無泡
激流遂聚沫即異成貌狀消散歸虚壑君子識根本安
事勞與奪愚俗駭變化横復生欣怛 又影響合贊曰
影響順聲色資物故生理一旦揮霍去何因得象似羣
有靡不然昧漠乎自己四色尚無本八微欲安恃 陳
江緫香贊曰海岸相傳香流大千不吹自轉將銷更燃
縈空雜霧散迥飛烟還符戒品薫修福田 又花贊曰
[321-24b]
池中寳花葉覆金沙逆風氣亂映水光斜散由天女賣
乃王家若生心樹願結因芽 又燈贊曰寳燈夜開光
遍花臺烟抽細燄燼落輕灰珠慙色並月恥光來一明
暗室若遣塵埃 又幡贊曰金幡化成揺蕩相明留無
定影散乃俱輕光分紺殿采布香城恒知自轉福與之
生 増呂温藥師如來繡像贊曰地萬里兮天一極往
無由兮來不得解脫願兮慈悲力五色繡兮黄金飾澄
氛昏兮圓相開湛水月兮蓮花臺慈眼睠兮獷心迴死
[321-25a]
别離兮生歸來海為田兮劫為灰身念念兮無窮哉
原銘陳江緫鐘銘曰鳬氏之匠狃陽之銅圖欒鑄鎛刻
獸鐫蟲聲飛雪裏韻切脣中遥符玉律逺雜金風朝驚
鷲嶺夜動龍宫冀憑慧業冥感神功百非洗蕩萬善昭
通長如五淨永證三空 又鐘銘曰篆間鎔刻欒上雕
鐫聲齊法鼓響逸鳴楗舟移巨壑火壊初禪 又優填
像銘曰如花譬象若火疑龍毫光此遇法相今逢眸雲
齒雪月貌金容大仙下降避席為恭 増周庾信陜州
[321-25b]
𢎞農郡五張寺經藏碑銘曰舍衛之國祗洹之園三明
極地八㑹窮源連河競說勝辨爭論波提東度秪夜南
翻非空即色離有無言達人止是獨悟重昏身雖繫鳥
心避騰猿禪樓却月義殿翔鵾迴風香蓋反露珠幡西
臨砥柱東背轘轅河鳴陽硤山嚮蘇門翔禽歌囀流澗
絃喧度河餘獸移關舊村昔為畿服今成塞垣城疑廣
武地似樓煩爟烽並照象馬單奔無鐘襲莒有雨圍原
不資十方誰釋三怨風傾地柱火及天元銀鈎永固金
[321-26a]
牒長存封君馬首方事南蕃言從楊僕請謝劉昆
増碑宋王屮頭陀寺碑文曰蓋聞挹朝夕之池者無以
測其淺深仰蒼蒼之色者不足知其逺近况視聽之外
若存若亡心行之表不生不滅者哉是以掩室靡竭用
啓息言之津杜口毗邪以通得意之路然語彞倫者必
求宗於九疇談隂陽者亦研幾於六位是故三才既辨
識妙物之功萬象已陳悟太極之致言之不可以已其
在兹乎然爻繫所詮窮於此域則稱謂所絶形乎彼岸
[321-26b]
矣彼岸者引之於有則髙謝四流推之於無則俯𢎞六
度名言不得其性相隨迎不見其終始不可以學地知
不可以意生及其湼槃之藴也夫幽谷無私有至斯響
洪鐘虚受無來不應况法身圓對規矩冥立一音稱物
宫商潛運是以如來利見迦維託生三室憑五衍之軾
拯溺逝川開八正之門大庇交喪於是元關幽鍵感而
遂通遥源濬波酌而不竭行不捨之檀而施洽羣有唱
無縁之慈而澤周萬物演勿照之明而鑒窮沙界導亡
[321-27a]
機之權而功濟塵劫時義逺矣能事畢矣然後拂衣雙
樹脫屣金沙惟恍惟惚不皦不昧莫繫於去來復歸於
無物因斯而談則棲遑大千無為之寂不撓焚燎堅林
不盡之靈無歇大矣哉正法既没象教陵夷穿鑿異端
者以違方為得一順非辯偽者比微言於目論於是馬
鳴幽讃龍樹虚求並振頽綱俱維絶紐䕃法雲于真際
則火宅晨凉曜慧日于康衢則重昬夜曉故能使三十
七品有樽俎之師九十六種無藩籬之固既而方廣東
[321-27b]
被教肄南移周魯二荘親昭夜景之鑒漢晉兩明並勒
丹青之飾然後遺文間出列刹相望澄什結轍於山西
林逺肩隨乎江左矣頭陀寺者沙門釋慧宗之所立也
南則大川浩汗雲霞之所沃蕩北則層峰削成日月之
所迴薄西眺城邑百雉紆餘東望平皋千里超忽信楚
都之勝地也宗法師行絜珪璧擁錫來游以為宅生者
縁業空則縁廢存軀者惑理勝則惑亡遂欲捨百齡于
中身殉肌膚于猛鷙班荆䕃松者乆之宋大明五年始
[321-28a]
立方丈茅茨以庇經象後軍長史江夏内史㑹稽孔府
君諱覬為之薙草開林置經行之室安西將軍郢州刺
史江安伯濟陽蔡使君諱興宗復為崇基表刹立禪誦
之堂焉以法師景行大迦葉故以頭陀為稱首後有僧
勤法師貞節苦心求仁養志纂修堂宇未就而没髙軌
難追藏舟易逺僧徒閴其無人榱椽毁而莫構可為長
太息矣惟齊繼五帝洪名紐三王絶業祖武宗文之德
昭升嚴配格天光表之功𢎞啓興復是以惟新舊物康
[321-28b]
濟多難歩中雅頌驟合韶濩炎區九譯沙場一候粤在
於建武焉乃詔西中郎將郢州刺史江夏王觀政藩維
樹風江漢擇方城之令典酌龜蒙之故實政肅刑清於
是乎在寧逺將軍長史江夏内史行事彭城劉府君諱
誼智刃所遊日新月故道勝之韻虚往實歸以此寺業
廢於己安功墜於幾立慨深覆簣悲同棄井因百姓之
有餘間天下之無事庀徒揆日各有司存於是民以恱
來工以心競亘丘被陵因髙就逺層軒延袤上出雲霓
[321-29a]
飛閣逶迤下臨無地夕露為珠網朝霞為丹雘九衢之
草千計四照之花萬品崖谷共清風泉相渙金資寳相
永籍閒安息心了義終焉游集法師釋曇珍業行淳修
理懐淵逺今屈知寺任永奉神居夫民勞事功既鏤文
於鐘鼎言時稱代亦樹碑於宗廟世彌積而功宣身逾
逺而名劭敢寓言於彫篆庶髣髴乎衆妙 原梁元帝
荆州放生亭碑曰魚從流水本在桃花之源龍處大林
恒捻浮雲之路豈謂陵陽垂釣失雲失水荘子懸竿吞
[321-29b]
鉤吞餌雖復元龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張
羅於漢后譬如黄雀伺蟬不知隨彈應至青鸇逐兔詎
識扛鼎方前北海之餐鸚鵡未始非人西王之使傳信
誰云賤鳥故知魚鳥一觀俱在好生欲使金牀之鴈更
反衡陽之侶雪山之鹿不充食苹之宴 陳徐陵長干
寺衆食碑曰昔炎皇肇訓稷正修官信矣民天之言誠
哉國寳之義自非道登正覺安住於大般湼槃行在真
空深入於無為般若則菩薩應化咸同色身諸佛浄土
[321-30a]
皆為揣食證常住者爰訖乳糜補尊位者猶假香飯亦
有三心未滅七反餘生應㑹天宫就齎龍海况復纔居
地轉咸憩珠庭固以皆種仙禾並資靈粟者矣法師常
願以智慧火燒煩惱薪普施衆生同餐甘露况復安居
自恣碩學髙年或次第於王城猶栖遑於貧里迦留乞
䴵苦用神通須提請飯致貽詞責於是思營衆業願造
坊㕑庶使應供之僧皆同自然之食升堂濟濟無勞四
輩之類髙廪峩峩恒有千食之備其外鐵市銅街青樓
[321-30b]
紫陌辛家黒白之里甲第王侯之門莫不供施相髙資
儲轉衆法師善巧方便漚和舍羅教授滋生隨年増長
假使桑林不雨瓠水楊波猶厭稻梁永無饑乏加以五
鹽具足七菜芳軟䴵類天㕑果同香樹羮鼎之大殷王
未逢糜鑊之深齊都非擬昆吾在次皆鳴鷲嶺之鐘暘
谷初升同洗龍池之鉢 増唐王勃益州緜竹縣武都
山淨恵寺碑曰原夫帝機寥廓雲雷驅妙有之功正氣
洪荒清濁構乾元之象融而為川瀆結而為山岳五城
[321-31a]
韜海接崑閬於大都八洞藏雲冠瀛洲於巨闕造化之
所偃薄靈谷之所啓處極緹油而縱觀詠頌寧殫出宇
宙而髙尋風烟罕測是知玉巵無當遐荒非視聽之津
金牓所存城闕盡江湖之致何必九虯齊騖直訪銀宫
八駿長驅遥臨石室武都山恵淨寺者梁大清年中之
所建也名山列岳之舊仙都福地之湊黄龍負匣著寳
籍於經山紫鳯銜書䕃榮光於井絡須彌山頂仍開梵
帝之宫如意山中即有經行之地爾其盤基跨險列嶂
[321-31b]
憑霄日月之所竄伏烟霞之所枕倚飛泉瀑溜蕩滌崩
崖緑樹元藤網羅丘壑飛塵作氣被萬吹於中巖帝琰
司寒宅千霜於北谷丹梯碧洞杳冥林岫之間桂廡松
楹寂寞風塵之表是稱英鎮實瞰崇岡閭閻當四㑹之
街城邑辨三分之地緜磎錦瀆下浸重巒玉阜銅陵旁
分絶磴山川絡繹崩騰宇宙之心原隰縱横隱軫亭臯
之勢頃以黄旗夜徙紫蓋晨傾九服失圖三靈在疚姦
臣躍馬據折坂而吟雲壯士聞鷄擁陽關而嘯雨岷峨
[321-32a]
失險化為鋒鏑之場江漢横流非復朝宗之國禪宇由
其覆没法衆是以凋淪國家奄有帝圖削平天釁紫宸
恢照皇階即叙萬國順百靈朝幽顯再立華戎一揆燭
龍韜景避堯日於幽都雲鵬斂翼候虞風於晏海以為
軒階具美功窮望祲之臺漢道兼𢎞力盡祈年之觀爰
經寳地大啓祥宫撫香象而髙視鳴法螺而再唱龍垣
淨土連地道而重光鶴苑崇基脫皇居而首出况乎山
積舊壤下鎮偏隅天帝遺書上干躔次王舍城之宫闕
[321-32b]
白玉猶存給孤獨之園林黄金尚在法物由其大備盛
德所以相尋株兵奉天藏之圖泉女獻山祗之籍離亭
合榭因岸谷之髙低疊觀連房就岡巒之曲直丹崖反
照畫拱相臨緑嶂斜烟雕簾間出豐隆曉震次複霤而
悽皇列缺晨奔望崇軒而愕眙千香寳樹自起風烟九
乳仙鐘獨鳴霜雪銀龕佛影遥承鴈塔之花石壁經文
下映龍宫之業虹生北澗即掛新幡鳯下東岑還栖舊
利若乃尋曲歴崇隈周行數里直上千仞蒼松蓄吹
[321-33a]
臨絶逕而疏寒黛篠妨烟繞迴疆而結䕃春巖橘柚影
入山堂秋壑芙蓉光浮水殿亦有山童採葛入丹竇而
忘歸野老紆花向青溪而不返山神獻果送出菴園天
女持花來遊淨國實杳冥之秘訣託幽深之逸境豈直
淮南桂樹暫得仙家江左桃源終迷故老而已爰有寛
闍黎者俗姓楊氏其先華隂人也因官徙地家於緜竹
山分太華水帶長汾川岳㑹同風雲感召元經素論侍
郎居八俊之英緑綬黄軒太尉列三台之首法師玉函
[321-33b]
降彩金瓶探色振八解之遥源踐三明之廣路靈機入
證窮象載於初髫妙諦因心釋羊車於弱冠三千法界
因廣位而出無明十二因縁自普濟而登彼岸𢎞宣誓
願大拯沉黎揮覺劒而破邪山揚智燈而照昏室彌綸
所被白馬盡於禺同權漸所開黄牛至于嶓冢䖍誠樂
土憇影兹峰迺以貞觀九年於寺西院立七佛堂一僧
舍星毫動牗月面分階彩鳯銜旒神龍負塔飛烟湧座
龕龕忉利之天香霧成臺樹樹菩提之果朝散大夫行
[321-34a]
縣令清河張楚親承妙業俯刋貞琰林宗有道伯喈無
愧法師夙機少悟應變多竒玉山中斷瓊林下雜支道
林之好事語黙方融釋恵逺之髙居風埃遂隔洎乎坐
忘遺照返寂歸真城肆䬃然若空山林黯而無色豈直
巖枝泣血磵戸摧梁而已哉縣令劉照彭城人也自碭
山杖劒綰鳯歴於雲臺春郊授鉞嗣龍圖於白水玉壘
三分之胄下雜公門金陵一霸之基旁參帝緒翠緌丹
紱歴今古而先鳴人傑地靈冠山川而得雋君膺岳瀆
[321-34b]
之秀挺風雲之㑹昆溪劒鍔直照胷襟楚澤珪璋潛周
履行魯恭明德方昇漢輔之階潘岳能文且職河陽之
縣仁徽可被闔境仰其風猷威德所加百城疊其霜彩
尚迺康莊妙域光開不捨之檀舟檝愛河昭暢無生之
業痛鷲林之殄瘁悲象教之榛蕪爰命緝興式光泉藪
武蹊龍澗近分廬岳之圖金闕瑶臺更討瀛洲之記
原啓齊王融謝竟陵王示法制啓曰翔慧燭於昏塗灑
法水於塵路至夫澄心洗累之規莊情束影之制解網
[321-35a]
出界之訓滅惑淨照之㫖固以行首霜威字端風厲信
可以糟滓五書糠氛百氏升罩聃周筲竿尼旦所謂窺
七澤而狹潢汙登泰山而小天下 又法門頌啓曰伏
以迦文啓聖道冠百靈常住置言理髙萬乗神儀挺發
非望雲就日所追睿識獨尊豈生明弱言能企鹿苑金
輪𢎞汲引以濟俗鶴林雙樹顯究竟以開氓惜乎祗園
滅影鷲岳淪光微辭既遥大義如綴自不宣遊十地擁
接九區豈有導覺水之塞源拯法雲於落仞分明覽四
[321-35b]
諦之必空悟三業之暫有應務屈己則仁兼旦奭隨方
申道則慧一淨名驅率土於福林入蒼黔於正術 梁
昭明太子謝勅齎銅造善覺寺塔露盤啓曰燥濕無變
九布見竒寒暑是宜六律成用况復神龍負子光斯極
妙金鳥銜帶飾兹髙表函谷恥其詠歌臨淄惡其祥應
陽燧含影還避日輪甘露入盤足稱天酒 梁簡文帝
勅聽從舍利入殿禮拜啓曰臣緯啓不生羽翼無假神
通身升淨土髙排閶闔足踐蓮花方兹非喻行躡寳梯
[321-36a]
比斯未重 又東宫上掘得慈覺寺鐘啓曰竊以白亭
舊室絶顯禎祥之氣闕里故堂暫開鐘石之響猶復存
諸良史汙彼篆素豈如杏梁遺飾迴成紺殿椒墀昔處
仍構寳階啓彛鐘於殊里記靈文於福地雖魏廟出璽
魯祠現璧固以推兹孝感恧此禎契將郭舍鄙其開金
羊田陋其産玉豈宜季武庭樹愧韓起之譽蜀相宅基
慙孝安之碣伏惟覽啓増思撫瑞深悲慟切視奩哀喻
封篋 元帝謝勅送齊王瑞像還啓曰臣聞非晦非明
[321-36b]
法身凝寂有感有見渴仰赴幾伏惟陛下百姓為心宜
觀種覺十方皆見普照王畿將使化行南國乃睠西顧
江水安流大川利渉鮮雲靉靆暫掩晨離甘雨霏微猶
藏宿霧髙明可仰與天花而俱落清梵騰空雜塤箎以
相韻頂禮最勝敬謁法王瞻彼堵牆不足為喻立處針
鋒弗云易擬臣身持淨戒心忭法流接足道周膜拜路
左得未曽有喜躍充遍 邵陵王答皇太子示大法頌
啓曰辭鋒鬱壯妙辯縱横慧捨雨雪智包三藏故五時
[321-37a]
之說既陳七處之禮斯聚析般若之妙源顯無生之真
諦心注八流意含五忍能使六地震動四花普兩折木
蓋鱗間羅散翮香鳥歩花馴遊於雲圃瑞雀飛環翔舞
於風前髙門洞啓不因銅馬之飾寳殿霞開寧假鳯凰
之瑞雖復長卿壯辭曽何足數子雲妙句比此蔑如
沈約送育王像并上錢燭等啓曰竊以無名無色理絶
應感不身即身猶觀願力惟願燈明道成長為八喜之
侣菩提無上永厠千子之蹤 又臨終勸加篤信啓曰
[321-37b]
抱疾彌留迄今未化形神欲離窮楚盡毒據刀坐劒比
此為輕仰惟深入法門厲兹苦節内矜外恕實本天懷
伏願復留聖心重加推廣微臣臨塗無復遺恨雖慙也
善庶等哀鳴 又謝齊竟陵王示華嚴瓔珞啓曰竊以
六書雨散百氏雲興或事止褒刺或義單小辨莫不雕
風烟之氣狀流日月之英華明公該元體妙凝神宙表
廕法雲於六合揚慧日於九天因果悟其初心菩提證
其後業陟無生之逺岸汎止水之安流受三逺十號之
[321-38a]
尊崇建四辨八聲之妙極法身與金剛齊固常住與至
理俱存
原表梁簡文帝上大法頌表曰臣聞至理隆而德音闡
成功臻而頌聲作天上天下妙覺之理獨圓三千大千
無縁之慈普被慧舟匪隔法力無根澤雨無徧心田受
潤具以九圍共溺並識歸涯萬國均夢一日俱曉 増
唐韓愈論佛骨表曰伏以佛者夷狄之一法耳自後漢
時流入中國上古未常有也昔者黄帝在位百年年百
[321-38b]
一十歲少昊在位八十年年百歲顓頊在位七十九年
年九十八歲帝嚳在位七十年年百五歲帝堯在位九
十八年年百一十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下
太平百姓安樂壽考然而中國未有佛也其後殷湯孫
太戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其
年壽所極推其年數蓋亦俱不減百歲周文王年九十
七歲武王年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未
入中國非因事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝
[321-39a]
在位纔十八年耳其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳
元魏以下事佛漸謹年代尤促惟梁武帝在位四十八
年前後三度捨身施佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食
止於菜果其後竟為侯景所逼饑死臺城國亦尋滅事
佛求福乃更得禍由此觀之佛不足事亦可知矣髙祖
始受隋禪則議除之當時羣臣材識不逺不能深知先
王之道古今之誼推闡聖明以救斯弊其事遂止臣常
恨焉伏惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年以
[321-39b]
來未有倫比即位之初即不許度人為僧尼道士又不
許創立寺觀臣常以為髙祖之志必行於陛下之手今
縱未能即行豈可恣之轉令盛也今聞陛下令羣僧迎
佛骨於鳯翔御樓以觀舁入大内又令諸寺遞迎供養
臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉以祈福祥也
直以年豐人樂狥人之心為京都士庶設詭異之觀戲
玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百姓愚
冥易惑難曉茍見陛下如此將謂真心事佛皆云天子
[321-40a]
大聖猶一心敬信百姓何人豈合更惜身命焚頂燒指
百十為羣解衣散錢自朝至暮轉相倣效惟恐後時老
少奔波棄其業次若不即加禁遏更歴諸寺必有斷臂
臠身以為供養者傷風敗俗傳笑四方非細事也夫佛
本夷狄之人與中國言語不通衣服殊製口不言先王
之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情
假如其身至今尚在奉其國命來朝京師陛下容而接
之不過宣政一見禮賔一設賜衣一襲衛而出之於境
[321-40b]
不令惑衆也况其身死以久枯朽之骨凶穢之餘豈宜
令入宫禁孔子曰敬鬼神而逺之古之諸侯行弔於其
國尚令巫祝先以桃茢祓除不祥然後進弔今無故取
汚穢之物親臨觀之巫祝不先桃茢不用羣臣不言其
非御史不舉其失臣實恥之乞以此骨付之有司投諸
水火永絶根本斷天下之疑絶後代之惑使天下之人
知大聖人之所作為出於尋常萬萬也豈不盛哉豈不
快哉佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒
[321-41a]
臨臣不怨悔無任感激懇悃之至謹奉表以聞臣某誠
惶誠恐
原序梁元帝法寳聫璧序曰竊以觀乎天文日月所以
貞麗觀乎人文藻火所以昭發况復玉毫朗照出天人
之表金牒解空生文章之外雖境智冥焉言語斯絶詩
歌作焉可略談矣粤乃書稱湯誥篇陳夢說昔則王畿
居亳今則帝業惟揚功施天下我之自出 沈約内典
序曰尚矣哉羣生之始也義隱三藏之外事非二乗所
[321-41b]
窺自並識同犇隨縁受業人天異軌翾動殊貫苦樂翻
回愚智相襲莫不火宅輪鶩人壽飇遷以寸隂之短晷
馳永劫之延路情靈起伏萬緒千名能仁權跡四門既
非悟道之始假滅雙樹寧有薪盡之實而天人瞻慕髣
髴興情範金琢玉圖容寫狀靈姿炫日寳刹凌雲或設
鬼神之功或資體腦之力製非人匠寳以合成莫不龍
章八彩瓊華九苞墳典丘索域中之史策本起下生方
外之紀傳統而為言未始或異也而經紀繁廣條流舛
[321-42a]
散一事始末袠異巻分或辭異離斷或文字互出甫渉
後條已昧前覽尋源討流未知攸適雖精理瑩心止乎
句偈而觸物未悟學致迷惑是故曲辯精靈栖心妙典
伏膺空有之說博綜兼忘之書該括羣流集成兹典事
以例分義隨理合論功約廣尚於斯矣 増唐太宗御
製聖教序曰蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形
潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明隂洞
陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎隂陽而易識者以其
[321-42b]
有像也隂陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像
顯可徴雖愚不惑形潛莫覩在知猶迷况乎佛道崇虚
乗幽控寂𢎞濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力
而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生
歴千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝元遵
之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚
區區庸鄙投其㫖趣能無疑惑者哉然則大教之興基
乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡
[321-43a]
之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及
乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象
開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺
訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸
曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是
非大小之乗乍沿時而隆替有𤣥奘法師者法門之領
袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之
行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤
[321-43b]
故以智通無累神測未形超六塵而迴出隻千古而無
對凝心内境悲正法之凌遲栖慮𤣥門慨深文之訛謬
思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開兹後學是以翹
心淨土徃游西域乗危逺邁杖策孤征積雪晨飛途閒
失地驚沙夕起空外迷天萬里山川撥烟霞而進影百
重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇
十有七年窮歴道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿
苑鷲峰瞻竒仰異承至言于先聖受真教于上賢探賾
[321-44a]
妙門精窮奥業一乗五津之道馳驟于心田八藏三篋
之文波濤于口海爰自所歴之國摠將三藏要文凡六
百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲于西極注法
雨于東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾
燄共㧞迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜
善以縁昇昇墜之端惟人所托譬夫桂生髙嶺雲露方
得泫其花蓮出緑波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而
桂質本貞良由所附者髙則微物不能累所憑者淨則
[321-44b]
濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫
有識不縁慶而求慶方冀兹經流施將日月而無窮斯
福遐敷與乾坤而永大
原書梁簡文帝與廣信侯書曰伏承淨名法席親承金
口辭珍鹿苑理愜鷲山微妙密藏於斯既隆荘嚴道塲
自兹彌闡豈止心燈夜爇亦乃意蕊晨飛每憶華林勝
集亦叨末位終朝竟夜沐浴妙言至於席罷日餘退休
旁省擕手登臨兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動
[321-45a]
月玉樹含風當於此時足稱法樂
 經一
原洛陽伽藍記曰白馬寺在西陽門外明帝夢金人遣
使向西域求得金像時以白馬馱經而來因以名寺於
是教流中國始傳其經 法顯記曰佛生于殷末道成
于周至成王十二年經律始到新河頭 増白傅集云
以正義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮花經凡
六萬九千五百言證無生忍造不二門住不可思議解
[321-45b]
脫莫極於維摩詰經凡二萬七千九十二言攝四生九
類入無餘湼槃實無得度者莫先於金剛般若波羅密
經凡五千二百八十七言壞罪集福淨一切惡者莫急
於佛頂尊勝陀羅尼經凡三千二十言應念順願生極
樂土莫疾于阿彌陀經凡一千入百言用正見觀真相
莫出于觀音普賢菩薩行法經凡六千九百九十言詮
自性本覺莫便于實相法密經凡三千一百五十言空
法塵依佛智莫過于般若波羅密多心經凡二百五十
[321-46a]
八言是八種經共十二部合十一萬六千八百五十七
言三乗之要指萬佛之秘藏盡矣佛湼槃後世界空虚
惟是經與衆生俱設有人書貝葉上藏檀龕中非堅非
久如蠟印空假使人刺血為墨剥膚為紙即滅如筆畫
水畫水不若文石印蠟不若字金其功不朽其義甚深
故吾謂石經功德契如來付囑之心 栁子厚文曰法
之至莫尚乎般若經之大莫極乎湼槃 蘇東坡曰釋
迦以文教其譯于中國必託于儒之能言者然後傳逺
[321-46b]
故大乗諸經至楞嚴則委曲精進勝好獨出者以房融
筆授故也 曹溪碑云如來於彼國滅後五百歲而摩
騰竺法蘭以經來而華人始傳其言後五百歲而達摩
以法來而華人始傳其心 伽藍記云比丘曇謨精義
學隸書翻十地楞伽及諸經論二十三部雖石室之寫
經言草堂之傳真教不是過也天竺沙門菩提流支來
中土見而禮之稱為菩薩流支解佛義知名西土曉漢
言與曇謨最善每誦其經論彈指讃歎為胡書寫傳西
[321-47a]
域沙門皆東向遥禮號東方聖人 湼槃經曰是諸大
乗經為滿字無欠少之義也小乗諸教悉為半字義未
圓故云半字 正言䮚迦佛住南海濵入楞伽國摩
羅耶山而說此經梵語楞伽此云不可往唯神通人方
能到也阿跋多羅此云入謂入此山中而說此寳或翻
無上謂此經法是無上寳天中/記 清異録云沙門愛英
示人語曰萬論千經不如無念無營 續髙僧傳云經
卷雖小佛口所說
[321-47b]
 經二
増晉書云姚興如逍遥園引諸沙門于澄元堂聽鳩摩
羅什演說佛經羅什通辨夏言尋覽舊經多有乖謬不
與胡本相應興與羅什及沙門僧略等八百餘人更出
大品羅什持胡本興執舊經以相考校其新文異舊者
皆㑹于理義續出諸經并諸論三百餘巻今之新經皆
羅什所譯興既托意于佛公卿以下莫不欽附沙門起
浮圖於永貴里立般若臺于中宫州郡化之事佛者十
[321-48a]
室而九矣 齊書曰張緒為中書令善談𤣥駕幸荘嚴
寺聽僧達道人講維摩坐逺不聞緒言上難移坐乃遷
僧達 梁書曰張稷出為青冀二州刺史而不得志嘗
閉閣讀佛經 又曰任孝恭少從蕭寺雲法師讀經論
明佛理至是蔬食齋戒信受甚篤而性頗自伐以才能
尚人於流輩中多有忽略世以此少之 又曰皇偘性
至孝常日誦孝經二十遍以擬觀世音經 後周書曰
梁蕭詧謂其度支尚書宋如周曰卿何以為謗經如周
[321-48b]
踧踖自陳不謗詧又謂之如初如周懼出告蔡大寳大
寳知其㫖笑謂之曰君當不謗餘經正應不信法華耳
如周乃悟法華云聞經隨喜面不狹長如周面狹長由
是詧為此戲 陳書曰王固清虚寡慾信佛法及丁生
母憂遂終身蔬食夜則坐禪晝誦佛經嘗聘魏宴于昆
明池魏人以南人嗜魚大設罟網固以佛法呪之不獲
一鱗 北史續髙僧報應記曰盧景裕魏節閔帝時為
國子博士後河間邢摩納與景裕從兄盧仲禮據鄉作
[321-49a]
逆連坐景裕繫晉陽獄景裕至心誦金剛經枷鎻自脫
是時又有孫敬德負罪當死夢沙門教誦救苦觀世音
經覺後如所夢誦千遍臨刑刀折主者以問丞相髙歡
表請免死勅寫其經廣布于世今謂髙王觀世音經
又云蕭瑀篤信佛法常持金剛經議伐髙麗不合㫖上
大怒與賀若弼髙熲同禁欲寘于法瑀就其所八日念
金剛經七百遍明日桎梏忽自脫守者失色復為著至
殿前獨宥瑀 唐書云貞元十四年南天竺國進華嚴
[321-49b]
經令僧般若三藏與保壽寺僧智柔圓照同于崇佛寺
翻譯共成四十巻 又云貞觀十年沙門元奘法師至
天竺國将梵本經論六百餘部而歸 又曰韋綬字子
章京兆人少有至性喪父嘗刺血寫佛經 元史曰寳
集寺金書西番般若經英宗時置大内香殿
 經三
原貝文 金字貝葉之文子梁武帝于元/光殿坐獅 坐講金字經 馬馱 鴿
上詳經一臂崔元常晝坐誦佛經有/鴿入懷縁 上肩久之道俗嗟異 受持 翻譯
[321-50a]
陳徐孝克天監四年徴為秘書丞不就/乃蔬食長齋持菩薩戒 下詳經二 四部無礙
三論盡通梁書曰九月辛未帝幸同泰寺設四部無礙/大㑹 陳書曰傅縡篤信佛教從興皇寺朗
法師受三論/盡通其學 迦葉撰文 曇花感夢隋書經籍志曰/釋迦在世四十
九年以二月十五日入般湼槃弟子迦葉等追其撰述/綴以文字集載為十二部經 齊竟陵王子良篤信釋
氏武帝不豫子良啓進沙門於殿戸前誦經/武帝為感夢見優曇鉢花於子良案云云 増貝葉
 琅函駱賔王詩云貝葉傳金口/ 琅函秘典皆佛書也 白法 元言白法/元言
皆禪學也唐詩云白法/調狂象元言問老龍 雕談 妙辯雕談妙辯皆佛/論也唐書云雕
談筌奥㫖妙/辯潄元津 梅子熟 蓮花香傳燈録云有僧問大/梅和尚見馬祖得箇
[321-50b]
甚麽大梅曰馬祖向我道即心是佛僧曰馬祖近日又/道非心非佛大梅曰任汝非心非佛我只管即心是佛
馬祖曰梅子熟矣子湖州法華山樵夫得青蓮一枝掘/地有石匣藏一童 舌根不壞花自舌出是人誦法華
經致此勝果/因以名其山 入定影 止觀經初學記云輕飛入定/影 杜詩云白首重
聞止觀經按佛經止/能捨樂觀能離苦 劉勰燔鬚 後主頓顙劉勰與/沙門于
定林寺撰經畢求遂出家先燔鬚髪自誓勅許之改名/慧地 江南野史李後主信佛朝退與后僧㡌袈裟誦
佛書拜跪頓/顙至為瘤贅
 經四
原大乗洛陽伽藍記曰神龜四年十一月太后遣崇靈/寺比丘慧生向西域取經凡得一百七十部皆
[321-51a]
是大乗/妙典 大品陳後主在東宫令徐陵講/大品經義名僧自逺雲集 誦讀孫義/為慕
容永所得械其手足将殺之誦觀世音經/至夜半門開械脫出于重禁中若有導者 講難後魏/髙祖
集沙門講佛經令裴宣講/難甚有理詣髙祖稱善 四句之/偈 一藏陳姚察欲/讀一藏經
並已究竞将終曽無痛惱/但向西坐念一切空寂云 道安明義髙僧傳曰釋道/安姓衛氏常山
人初經出已久而舊譯時謬致使深義隱没未通每至/講說惟叙大意安窮覽經典釣深致逺並尋文比句為
起盡之義經義克/明蓋自安始也 慧斐手書梁劉慧斐在匡山手書/佛經二千餘巻常所誦
者百餘巻晝夜/行道孜孜不怠 蘭臺石室世說曰漢明帝遣羽林郎/秦景博士弟子王遵十二
人之大月氏國寫取佛經/四十二部在蘭臺石室 定林經藏齊劉勰字彦和/早孤好學家貧
[321-51b]
不婚娶依沙門僧枯居遂博通經論因區别/部類録而序之今定林寺經藏勰所定也 四諦之
洛陽伽藍記曰奉朝請孟仲暉者武威人也志性聰/明學兼釋氏四諦之義窮其指歸恒與沙門論義時
號為元/宗先生 三車之教 三藏 九部 増佛頂經佛頂/尊勝
經三千/三百言 圓覺經裴休/有注 華嚴經八十一卷李長/著四十九論 光
明經十有/九品 十二部尊經 梵經張說手寫/金字梵經 三有城
李道元華嚴論/三有為城郭 一藏經挑燈欲讀/一藏經 張氏鍼血肅宗/庶母
張氏帝不豫后鍼/血寫佛書以懴
 經五
[321-52a]
 増碑唐李華東都聖善寺無畏三藏碑銘曰釋宫尊種
 龍出扶持捨位成道為天人師度微塵寰行甘露慈仁
 消大怖辨洗羣疑法本不滅今子得之隨方演教聿來
 中國帝居承迎天花滿祴懽喜園花惟聞薝蔔百千萬
 億調服其心灌頂在即聲聞現今山王髙妙海月圓深
 因以示滅空悲鶴林伊水西山冥冥元室金棺此閉式
 瞻無日雙寳昭興教尊言密歸我淨因因明悟實 李
 肇東林寺經藏碑銘曰多羅之教神道不測迦葉承之
[321-52b]
 布西域兮毗尼之用其法翼翼優婆受之垂作則兮阿
 曇之文演暢宗極苾蒭龍象甚竒特兮三者之藏傾如
 轥墨王公大人為之飾兮韋公之績崔公之德及兹寳
 藏何崱屴兮崇崇彤公合發願力傳之歴劫千百億兮
 鑪峰之北靈壇之側系之迦陁金石刻兮
 
 
御定淵鑑類函巻三百十六


关于我们 | 收藏本站 | | 欢迎投稿 | 意见建议
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
《国学大师》集成古典图书2万种28万卷约24亿字
沪ICP备15009860号